Název: Vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku
Další názvy: The influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region
Autoři: Holá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3111
Klíčová slova: cestovní ruch;destinace;marketingový mix;SWOT analýza;hipodrom
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;destination;marketing mix;SWOT analysis;hippodrome
Abstrakt: Tématem předkládané bakalářské práce je "Vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku". Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické časti je vytvořen základ pro praktickou část. V praktické části je následně vytvořena analýza marketingového mixu hipodromu, SWOT analýzu hipodromu a dotazníkové šetření vázané na danou problematiku. Na základě získaných informací z vlastních šetření a dotazníků byla navržena příslušná opatření, návrhy a doporučení. Tyto aspekty by mohly zvýšit vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of presented bachelor thesis is "The influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region". Bachelor thesis is separated to two parts, theoretical part and practical part. There is created the basis in theoretical part for practical part. Subsequently there is created analysis of marketing mix, SWOT analysis of hippodrome and a survey linked to the issue in practical part. Based on information obtained from the surveys have been proposed appropriate measures and proposals. These aspects could increase the influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hola_w.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola v.pdfPosudek vedoucího práce665,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola o.pdfPosudek oponenta práce617,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola o.PDFPrůběh obhajoby práce89,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.