Title: Vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku
Other Titles: The influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region
Authors: Holá, Kateřina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3111
Keywords: cestovní ruch;destinace;marketingový mix;SWOT analýza;hipodrom
Keywords in different language: tourism;destination;marketing mix;SWOT analysis;hippodrome
Abstract: Tématem předkládané bakalářské práce je "Vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku". Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické časti je vytvořen základ pro praktickou část. V praktické části je následně vytvořena analýza marketingového mixu hipodromu, SWOT analýzu hipodromu a dotazníkové šetření vázané na danou problematiku. Na základě získaných informací z vlastních šetření a dotazníků byla navržena příslušná opatření, návrhy a doporučení. Tyto aspekty by mohly zvýšit vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku.
Abstract in different language: The theme of presented bachelor thesis is "The influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region". Bachelor thesis is separated to two parts, theoretical part and practical part. There is created the basis in theoretical part for practical part. Subsequently there is created analysis of marketing mix, SWOT analysis of hippodrome and a survey linked to the issue in practical part. Based on information obtained from the surveys have been proposed appropriate measures and proposals. These aspects could increase the influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hola_w.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Hola v.pdfPosudek vedoucího práce665,53 kBAdobe PDFView/Open
Hola o.pdfPosudek oponenta práce617,25 kBAdobe PDFView/Open
Hola o.PDFPrůběh obhajoby práce89,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.