Title: Using design S-N curves and design stress for probabilistic fatigue life assessment of vehicle components
Other Titles: Využití návrhových S-N křivek a návrhových spekter napětí pro odhad pravděpodobnostní odhad únavové životnosti komponent vozidel.
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Citation: KEPKA, M., KEPKA, M. Using design S-N curves and design stress spectra for probabilistic fatigue life assessment of vehicle components . In: Proceedings IRF2018. Porto, Portugalsko: INEGI – Institute of science and innovation in mechanical and industrial engineering. 2018, s. 373-384. ISBN 978-989-20-8313-1.
Issue Date: 2018
Publisher: INEGI
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31173
ISBN: 978-989-20-8313-1
Keywords: S-N křivka;spektrum napětí;únavová životnost;část vozidla;pravděpodobnostní přístup
Keywords in different language: S-N curve;stress spectrum;fatigue life;vehicle component;probabilistic approach
Abstract: Příspěvek vysvětluje možnost využití návrhových S-N křivek a návrhových spekter napětí pro odhad pravděpodobnostní odhad únavové životnosti komponent vozidel. Návrhové S-N křivky mohou být vzaty v úvahu buď na základě experimentů, nebo na základě některých předpisů. Návrhová spektra napětí mohou být generována teoreticky, ale je vhodnější odvodit je z výsledků reprezentativního měření napětí během charakteristického provozu vozidla. Výsledná distribuční funkce únavové životnosti je pak pravděpodobnostní interpretací provozní únavové životnosti posuzované komponenty vozidla.
Abstract in different language: The contribution explains a possibility of using design S-N curves and design stress spectra for probabilistic fatigue life assessment of vehicle components. The design S-N curves can be considered on the basis of either experiments or using some standards. The design stress spectra can be generated theoretically, but it is more appropriate to derive them from the results of representative stress measurement during the characteristic operation of the vehicle. The resulting fatigue life distribution function is then a probabilistic interpretation of the service fatigue life of the vehicle component under consideration.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© INEGI
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD