Název: Politika ochrany hospodářské soutěže v EU a její realizace v ČR
Další názvy: Policy of protection of economical competition in EU and its realization in CR
Autoři: Faitová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3121
Klíčová slova: Evropská unie;hospodářská soutěž;dohody omezující soutěž;zneužívání dominantního postavení;spojování soutěžitelů;Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;economic competition;agreements restricting competition;abuse of dominant position;mergers;Office for protection of competition
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na politiku ochrany hospodářské soutěže v EU a její realizaci v ČR. Cílem práce je vysvětlení základních pojmů z oblasti hospodářské soutěže, objasnění realizace a fungování politiky ochrany hospodářské soutěže v EU a v ČR a také charakterizování role a poslání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, kde první část je věnována problematice ochrany hospodářské soutěže v EU a druhá část je zaměřena na ochranu hospodářské soutěže v ČR. První část práce vysvětluje pojmy Evropská unie, politiky EU, hospodářská soutěž či vnitřní trh EU, charakterizuje ochranu hospodářské soutěže v EU a popisuje její vznik a vývoj, její nástroje a co je cílem politiky na ochranu hospodářské soutěže. V první části práce jsou také popsány orgány EU, které se politikou pro ochranu hospodářské soutěže zabývají a jsou zde uvedeny konkrétní případy porušení hospodářské soutěže v EU. Druhá část práce je zaměřena na politiku ochrany hospodářské soutěže v ČR, je zde charakterizována ochrana hospodářské soutěže v ČR, role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jeho působnosti, poslání a historie. V poslední kapitole jsou uvedeny konkrétní případy z oblasti hospodářské soutěže v ČR a je zde popsán vliv porušování hospodářské soutěže na podnikatelské prostředí v ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: A submitted Bachelor thesis is focussed on the policy of the protection of economic competition in the EU and its realization in the CR. The main goal of the thesis is to explain a basic terms from the area of economic competitions, clarify realizations, functioning of the policy of the protection of economic competition in the EU, in the CR, and also a description of the role and function of the Office for the Protection of Competition. The thesis is divided into two main parts. The first one is dedicated to the issues of the protection of economic competition in the EU whereas the second one deals with the issues of the protection of economic competition in the CR. The first part of the thesis explains the concepts of the European Union, policy of the EU, the economic competition and domestic market of the EU. Than it characterizes the protection of economic competition in the EU, defines its formation, development, implements and what the main goal of the policy of economic competition is. In the first part, there is also a detailed description of the bodies of the EU which are concerned with the policy of the protection of economic competition and there are also given concrete examples of breaking the economic competition in the EU. The Second part of the thesis is focused on the policy of the protection of economic competition in the CR in which is characterized the protection of economic competition in the CR and the role of the Office for the Protection of Competition; its effectiveness, function and history. In the last chapter, there are mentioned a concrete examples from the area of economic competitions in the CR and there is also described the influence of breaking the economic competition on the business environment in the CR.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Faitova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova - O.pdfPosudek oponenta práce250,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faitova.pdfPrůběh obhajoby práce233,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.