Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Zahořany
Další názvy: Analysis of needs and wishes of the public in Zahořany
Autoři: Hornová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Sladký, Štěpán
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3126
Klíčová slova: marketingový výzkum;občan;přání;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionnaire;citizen;solution
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou potřeb a přání veřejnosti v obci Zahořany a návrhy zlepšujících opatření. Teoretické pojmy, které zde byly použity, jsem aplikovala na dané téma. Čtenář práce se seznámí s technikami marketingového výzkum. Pro tuto analýzu byly využity techniky dotazování a pozorování. Dotazování probíhalo prostřednictvím dotazníku. Byla zjištěna přání v oblasti sportu, kultury a odpadového hospodářství. Pro uvedená přání byla navrhnuta zlepšující opatření. Předložená práce může být použita pro další analýzu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on an analysis of needs and wishes of the public in Zahořany and proposes measures for improvement. Theoretical terms used herein were applied to the given topic. The reader of this work will be introduced to the techniques of marketing research. Questioning and observing techniques were used for this analysis. The questioning was done using a questionnaire. Wishes concerning sports, culture and waste management were collected. Measures for improvement were proposed for aforementioned wishes. Presented thesis can be used for further analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ivana Hornova K09B0270P.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornova - O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornova.pdfPrůběh obhajoby práce184,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.