Název: Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu
Další názvy: Plan of the marketing on the internet for a particular company
Autoři: Kirchmanová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3129
Klíčová slova: internet;marketing na internetu;webová prezentace;SEO;marketingový plán
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;marketing on internet;web presentation;SEO;marketing plan
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma ?Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu?. Hlavním cílem této práce bylo zpracovat marketingový plán pro zvolenou firmu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části jsou popsány obecné zásady prezentace firmy na internetu. Dále je v teoretické části stručně zpracován úvod do problematiky internetu a internetového marketingu, marketingový mix na internetu a jednotlivé formy internetového marketingu. Druhá, praktická část je zaměřena na představení firmy Torrimex s.r.o., zhodnocení firemní marketingové strategie, která obnáší analýzu webové prezentace a marketingových aktivit firmy na internetu. V praktické části je navržen plán internetového marketingu a na závěr jsou popsána finanční rizika a opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the theme ?Plan of the marketing on the internet for a particular company?. The main target of this thesis was to compose marketing schedule for choosen firm. The dissertation is divided into two parts ? theoretical and practical. The first theoretical part describes general principles of presentation on the internet. Next part of this section deals with introduction to issues of the internet and internet marketing, marketing mix on the internet and particular forms of internet marketing. The second practical part is focused on presentation real company Torrimex s.r.o. and evalution its marketing strategy. This strategy involves analysis of the webside presentation and marketing activity on the internet. Practical part contains proposal of the internet marketing and in the conclusion of this thesis are described fiscal risks and measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kirchmanova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kirchmanova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kirchmanova - O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kirchmanova.pdfPrůběh obhajoby práce206,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.