Title: Marketingová komunikace vybraného podniku
Other Titles: Marketing communication of the selected enterprise
Authors: Kubásková, Leona
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3134
Keywords: marketingová komunikace;marketingové nástroje;internetový marketing;analýza nedostatků
Keywords in different language: marketing communication;marketing instruments;internet marketing;analysis of the deficiencies
Abstract: Předložená práce je zaměřena na identifikaci potřeby marketingové komunikace v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Řadě podniků chybí všeobecný přehled o možnostech využití celé škály nových komunikačních nástrojů. Marketingová společnost by v tomto směru měla jít příkladem ostatním podnikům. Bakalářská práce je podložena teoretickými poznatky blízkými tématu marketingové komunikace. Zaobírá se významnými poznatky z této oblasti od identifikace klíčových aspektů komunikace počínaje po individuální marketingové nástroje konče. Teoretická část se prolíná s částí praktickou. Zde jsou nabyté znalosti uplatněny v konkrétním případě. Práce se zaměřuje především na identifikaci výše rozpočtu, klíčového zákazníka či vhodného sdělovacího prostředku. Hlavní roli zde hraje správný výběr marketingového nástroje. V důsledku zjištění efektivnosti marketingové komunikace byl do práce zakomponován empirický výzkum. Na základě rozboru nedostatků bylo sestaveno doporučující opatření za účelem efektivního výběru komunikačních nástrojů dané firmy.
Abstract in different language: This work focuses on identification of needs of marketing communication in nowadays highly competitive environment. Several enterprises lack the general awareness of the possibilities of the whole scale of new marketing instruments. In this case, a marketing company should set an example for others. This bachelor thesis is based on theoretical knowledge of topics associated with marketing communication. It deals with significant pieces of knowledge in the field, starting with identification of key aspects, finishing with individual marketing instruments. The theoretical part diffuses the practical part, where the gained knowledge is applied on particular cases. The thesis concentrates mainly on the identification of the budget, the key customer or the suitable means of communication. The leading factor here is the correct choice of the marketing instrument. As a consequence of tracing the efficiency of the marketing communication, empiric survey was implicated into the work. On the basis of analysis of the deficiencies was settled a mechanism in order to recommend an effective selection of the marketing instruments to the enterprise involved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Kubaskova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Kubaskova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kubaskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kubaskova.pdfPrůběh obhajoby práce184,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.