Název: Marketingová komunikace vybraného podniku
Další názvy: Marketing communication of the selected enterprise
Autoři: Kubásková, Leona
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3134
Klíčová slova: marketingová komunikace;marketingové nástroje;internetový marketing;analýza nedostatků
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;marketing instruments;internet marketing;analysis of the deficiencies
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na identifikaci potřeby marketingové komunikace v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Řadě podniků chybí všeobecný přehled o možnostech využití celé škály nových komunikačních nástrojů. Marketingová společnost by v tomto směru měla jít příkladem ostatním podnikům. Bakalářská práce je podložena teoretickými poznatky blízkými tématu marketingové komunikace. Zaobírá se významnými poznatky z této oblasti od identifikace klíčových aspektů komunikace počínaje po individuální marketingové nástroje konče. Teoretická část se prolíná s částí praktickou. Zde jsou nabyté znalosti uplatněny v konkrétním případě. Práce se zaměřuje především na identifikaci výše rozpočtu, klíčového zákazníka či vhodného sdělovacího prostředku. Hlavní roli zde hraje správný výběr marketingového nástroje. V důsledku zjištění efektivnosti marketingové komunikace byl do práce zakomponován empirický výzkum. Na základě rozboru nedostatků bylo sestaveno doporučující opatření za účelem efektivního výběru komunikačních nástrojů dané firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on identification of needs of marketing communication in nowadays highly competitive environment. Several enterprises lack the general awareness of the possibilities of the whole scale of new marketing instruments. In this case, a marketing company should set an example for others. This bachelor thesis is based on theoretical knowledge of topics associated with marketing communication. It deals with significant pieces of knowledge in the field, starting with identification of key aspects, finishing with individual marketing instruments. The theoretical part diffuses the practical part, where the gained knowledge is applied on particular cases. The thesis concentrates mainly on the identification of the budget, the key customer or the suitable means of communication. The leading factor here is the correct choice of the marketing instrument. As a consequence of tracing the efficiency of the marketing communication, empiric survey was implicated into the work. On the basis of analysis of the deficiencies was settled a mechanism in order to recommend an effective selection of the marketing instruments to the enterprise involved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Kubaskova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubaskova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubaskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubaskova.pdfPrůběh obhajoby práce184,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.