Title: Marketingový plán vybrané chráněné dílny
Other Titles: Marketing plan selected sheltered workshop
Authors: Kubíková, Markéta
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3135
Keywords: marketing;marketingový plán;chráněná dílna
Keywords in different language: marketing;marketing plan;sheltered workshop
Abstract: Předložená práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu konkrétní chráněné dílny - kavárny Pierot Café. Toto téma bylo vybráno z důvodu potřeby zvýšení návštěvnosti vysokoškolských studentů. Hlavním cílem práce bylo navržení opatření, která by měla zvýšit povědomí o kavárně a informovat studenty o principu fungování kavárny. Přestože obsluha je tvořena výhradně neslyšícími lidmi, je kavárna z důvodu záměru přiblížení světu slyšících a neslyšících určena jak slyšícím, tak neslyšícím lidem. Metodika práce spočívala v prostudování teorie o marketingu (marketingovém plánování), zákonů týkajících se chráněných dílen a veškerých dostupných informací o kavárně Pierot Café. V rámci situační analýzy byly zanalyzovány veškeré externí a interní vlivy na kavárnu. Byla také využita SWOT analýza, jejímž prostřednictvím byly zjištěny konkurenční výhody kavárny. Výstupem práce jsou konkrétní návrhy opatření, které by měly zvýšit návštěvnost kavárny.
Abstract in different language: This submitted Bachelor Thesis is focused on forming marketing plan of particular sheltered workshop ? the Pierot Café. This theme was chosen due to the need to increase the visit rate of university students. The main task of Bachelor Thesis was to propose measures which should raise awareness of the Café and inform students about Café running principle. Although the waiting personal are all deaf people, the Café is meant for both those who can hear and deaf people due to the premise of bringing both groups closer together. The work methodology was based on study of the marketing theory (marketing planning), laws covering sheltered workshops, and all available information about the Pierot Café. Within the frame of situational analysis, all external and internal influences on the Café, were analyzed. SWOT analysis was also used, through which the competitive advantages of the Café were found out. The conclusion of the Bachelor Thesis outlines particular measure proposals which ought to increase the visit rate of the Café.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kubikova_Marketa.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova - O.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova.pdfPrůběh obhajoby práce196,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.