Název: Marketingový plán vybrané chráněné dílny
Další názvy: Marketing plan selected sheltered workshop
Autoři: Kubíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3135
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;chráněná dílna
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;sheltered workshop
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu konkrétní chráněné dílny - kavárny Pierot Café. Toto téma bylo vybráno z důvodu potřeby zvýšení návštěvnosti vysokoškolských studentů. Hlavním cílem práce bylo navržení opatření, která by měla zvýšit povědomí o kavárně a informovat studenty o principu fungování kavárny. Přestože obsluha je tvořena výhradně neslyšícími lidmi, je kavárna z důvodu záměru přiblížení světu slyšících a neslyšících určena jak slyšícím, tak neslyšícím lidem. Metodika práce spočívala v prostudování teorie o marketingu (marketingovém plánování), zákonů týkajících se chráněných dílen a veškerých dostupných informací o kavárně Pierot Café. V rámci situační analýzy byly zanalyzovány veškeré externí a interní vlivy na kavárnu. Byla také využita SWOT analýza, jejímž prostřednictvím byly zjištěny konkurenční výhody kavárny. Výstupem práce jsou konkrétní návrhy opatření, které by měly zvýšit návštěvnost kavárny.
Abstrakt v dalším jazyce: This submitted Bachelor Thesis is focused on forming marketing plan of particular sheltered workshop ? the Pierot Café. This theme was chosen due to the need to increase the visit rate of university students. The main task of Bachelor Thesis was to propose measures which should raise awareness of the Café and inform students about Café running principle. Although the waiting personal are all deaf people, the Café is meant for both those who can hear and deaf people due to the premise of bringing both groups closer together. The work methodology was based on study of the marketing theory (marketing planning), laws covering sheltered workshops, and all available information about the Pierot Café. Within the frame of situational analysis, all external and internal influences on the Café, were analyzed. SWOT analysis was also used, through which the competitive advantages of the Café were found out. The conclusion of the Bachelor Thesis outlines particular measure proposals which ought to increase the visit rate of the Café.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kubikova_Marketa.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova - O.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova.pdfPrůběh obhajoby práce196,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.