Title: Analýza nákupních podmínek a nákupního chování ve městě Klatovy
Other Titles: Analysis of the purchasing conditions and shopping behavior in Klatovy
Authors: Langmajerová, Petra
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3137
Keywords: nákupní chování;dotazníkové šetření;obchodní vybavenost
Keywords in different language: shopping behavior;survey;business facilities
Abstract: V této bakalářská práci jsem se zabývala obchodní vybaveností, chováním spotřebitelů a následným rozborem dotazníkového šetření. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části této práce je zmíněna obchodní vybavenost v Klatovech, je popsán historický vývoj obchodu v této lokalitě, zejména současný stav obchodu. Následující dvě kapitoly se zabývají chováním spotřebitele a vývojem maloobchodu v České republice. Praktická část je zaměřena na poznatky, které byly získány dotazníkovým šetřením ve městě Klatovy. V této části je provedena analýza nákupní vybavenosti, preferencí spotřebitelů a nákupních podmínek v této lokalitě.
Abstract in different language: In this work I was engaged in business facilities, consumer behavior and subsequent analysis of the survey. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part of this work is mentioned in Klatovy business facilities, described the historical development of trade in this area, especially the current state of trade. The next two chapters deal with the behavior of consumers and retail development in the Czech Republic. The practical part is focused on knowledge obtained by questionnaire survey in Klatovy. This section contains an analysis of shopping facilities, consumer preferences and purchasing conditions at the site.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petra Langmajerova.pdfPlný text práce696,1 kBAdobe PDFView/Open
Langmajerova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Langmajerova - O.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Langmajerova.pdfPrůběh obhajoby práce238,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.