Název: Analýza nákupních podmínek a nákupního chování ve městě Klatovy
Další názvy: Analysis of the purchasing conditions and shopping behavior in Klatovy
Autoři: Langmajerová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3137
Klíčová slova: nákupní chování;dotazníkové šetření;obchodní vybavenost
Klíčová slova v dalším jazyce: shopping behavior;survey;business facilities
Abstrakt: V této bakalářská práci jsem se zabývala obchodní vybaveností, chováním spotřebitelů a následným rozborem dotazníkového šetření. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části této práce je zmíněna obchodní vybavenost v Klatovech, je popsán historický vývoj obchodu v této lokalitě, zejména současný stav obchodu. Následující dvě kapitoly se zabývají chováním spotřebitele a vývojem maloobchodu v České republice. Praktická část je zaměřena na poznatky, které byly získány dotazníkovým šetřením ve městě Klatovy. V této části je provedena analýza nákupní vybavenosti, preferencí spotřebitelů a nákupních podmínek v této lokalitě.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I was engaged in business facilities, consumer behavior and subsequent analysis of the survey. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part of this work is mentioned in Klatovy business facilities, described the historical development of trade in this area, especially the current state of trade. The next two chapters deal with the behavior of consumers and retail development in the Czech Republic. The practical part is focused on knowledge obtained by questionnaire survey in Klatovy. This section contains an analysis of shopping facilities, consumer preferences and purchasing conditions at the site.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Petra Langmajerova.pdfPlný text práce696,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langmajerova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langmajerova - O.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langmajerova.pdfPrůběh obhajoby práce238,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.