Title: Comparative analysis of English language usage on websites of two foreign supermarkets operating in the Czech republic with commentary and glossary
Other Titles: Comparative analysis of English language usage on websites of two foreign supermarkets operating in the Czech republic with commentary and glossary
Authors: Pihrtová, Michaela
Advisor: Kumar Alok, M.A.
Referee: Dworak Joanna Katarzyna
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31438
Keywords: maloobchod;maloobchod v české republice;maloobchodní formát;jazyková analýza;podstatné jméno;přídavné jméno;sloveso;kolokace;užití jazyka;webová stránka;rozkazovací způsob;elipsa;trpný rod;věta tázací
Keywords in different language: retail;retail in the czech republic;retail format;language analysis;noun;adjective;verb;collocation;language usage;website;imperative;ellipsis;passive voice;interrogative sentence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem maloobchodu v České republice se zaměřením na maloobchodní formát supermarkety. Jejím cílem je analyzovat používání anglického jazyka na webových stránkách dvou zahraničních supermarketů fungujících na českém trhu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována předmětu maloobchodu a slovním druhům v anglickém jazyce. Definuje pojem maloobchod, udává stručné informace o maloobchodu na českém trhu, představuje dva vybrané maloobchodní prodejce a popisuje jejich současnou pozici na českém trhu. Dále jsou popsány slovní druhy podstatné jméno, přídavné jméno a sloveso. Praktická část zahrnuje analýzu vybraných gramatických jevů a slovní zásoby na webových stránkách a po ní následuji komentář s glosářem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of retailing in the Czech Republic with focus on the retail format of supermarkets and its aim is to analyse the English language usage on the website of two foreign supermarkets operating on the Czech market. The thesis itself is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is dedicated to the subject of retailing and the word classes in English. It defines the term retailing, gives brief information about retailing in the Czech market and the two chosen retailers are introduced and their current position in the Czech market is described. The word classes nouns, adjectives and verbs are described. The practical part involves the analysis of chosen grammatical aspects and vocabulary usage on the websites and is followed by commentary and glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis Pihrtova.pdfPlný text práce476,69 kBAdobe PDFView/Open
Pihrtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,97 kBAdobe PDFView/Open
Pihrtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce443,15 kBAdobe PDFView/Open
Pihrtova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce269,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.