Title: Translation of Texts Dealing with Aviation, with a Commentary and a Glossary
Other Titles: Translation of Texts Dealing with Aviation, with a Commentary and a Glossary
Authors: Zikudová, Tereza
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31449
Keywords: překlad;komentář;glosář;letectví;řízení letového provozu;čtyřmotorová letadla
Keywords in different language: translation;commentary;glossary;aviation;air traffic control;four-engine airliners
Abstract: Primárním cílem této bakalářské práce je překlad dvou textů, které se týkají oblasti letectví. Práce se skládá ze dvou hlavních částí části teoretické a části praktické. V teoretické části je stručně popsáno, co je to překlad, nachází se tu přehled překladatelských metod a postupů a dále se zde nachází informace o překladatelském procesu. Praktická část je tvořena překlady dvou textů. První je překlad z angličtiny do češtiny, u druhého je to naopak. Oba překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. V obou komentářích se nachází jak makroanalýza, tak mikroanalýza textu. V makroanalýze najdeme obecné informace o textu, zatímco v mikroanalýze jsou rozebrány typické a také nejvíce problematické struktury a pojmy. K oběma textům patří také glosáře, kde jsou vypsány, přeloženy a vysvětleny nejdůležitější pojmy.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is the translation of two text dealing with the subject of aviation. The thesis is composed of two main parts the theoretical part and the practical part. The theoretical part briefly describes what translation means, gives a short overview of translation methods and procedures and discusses the translation process. The practical part consists of translation of two texts. The first one is translated from English into Czech and the second one in the opposite way. Both translations are accompanied with a commentary and a glossary. The macro and micro analysis can be found in both commentaries. General information about the texts is given in the macro analyses, whereas most typical as well as most problematic structures and terms of the translations are discussed in the micro analyses. There is also a glossary to both texts with important terms and their explanations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Translation of Texts Dealing with Aviation, with a Commentary and a Glossary.pdfPlný text práce649,16 kBAdobe PDFView/Open
Zikudova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce438,35 kBAdobe PDFView/Open
Zikudova - oponent.pdfPosudek oponenta práce431,04 kBAdobe PDFView/Open
Zikudova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce271,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.