Title: Problém interpretace v koncepci Umberta Eca
Other Titles: The problem of interpretation in the concept of Umberto Eco
Authors: Chrenová, Martina
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Fleischmannová Šárka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31479
Keywords: umberto eco;modelový a empirický čtenář;modelový a empirický autor;falzifikovatelnost;otevřené a uzavřené dílo;sémantická a kritická rovina interpretace
Keywords in different language: umberto eco;model and empiric reader;model and empiric author;falsificability;open and closed work;semantic and critical plane of interpretation
Abstract: V úvodu práce stručně popisuji Ecovu biografii. V další částí se zaměřuji přímo na problém interpretace v dílech Umberta Eca. Na základě uvedených děl zmíním a vysvětlím pojmy a literárněvědní termíny stěžejní pro Ecovy interpretační teorie, tj. falsifikační kritérium; modelový a empirický autor; modelový a empirický čtenář; otevřenost a uzavřenost díla. Následně prozkoumám vztah mezi autorem, čtenářem a textem. Záměrem práce je vyhledat a zpracovat materiály týkající se Ecovy teorie interpretace, kriticky je zanalyovat.
Abstract in different language: In the introduction, I briefly describe Ecov's biography. In the next part, I focus directly on the problem of interpretation in the works of Umberto Eca. Based on these works, I mention and explain the terms and literary-term terms that are central to Ecov's interpretation theory, ie the falsification criterion; model and empirical author; model and empirical reader; openness and closeness of the work. Then I explore the relationship between the author, the reader and the text. The aim of the work is to find and process materials related to the Ecovy theory of interpretation, critically analyze them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakna chrenova martina.pdfPlný text práce298,59 kBAdobe PDFView/Open
chrenova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce742,57 kBAdobe PDFView/Open
chrenova_fleischmannova.pdfPosudek oponenta práce758,64 kBAdobe PDFView/Open
chrenova_O.pdfPrůběh obhajoby práce413,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.