Title: Poslání neziskového sektoru v současné společnosti
Other Titles: The Role of the Non-Profit Sphere in Modern Society
Authors: Valentová, Jana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31490
Keywords: neziskový sektor;nezisková organizace;veřejný a soukromý sektor;veřejná prospěšnost;právnická osoba;spolky;ústavy;obecně prospěšné společnosti;nadace a nadační fondy;partnerství veřejného a soukromého sektoru .
Keywords in different language: non-profit sector;non-profit organization;public and private sector;public benefit;legal person;association;institutes;charities;foundations and endowment fund;public private partnership.
Abstract: Tato diplomová práce s názvem Poslání neziskového sektoru zahrnuje a popisuje základní problematiku a také různé instituce, které s tímto úzce souvisejí. Hlavním cílem této práce bylo představit tuto problematiku, uvést základní charakteristické znaky, činnost a význam neziskových organizací pro moderní společnost. Práce je rozdělena do dvou částí, na první vetší teoretickou část, počínaje některými základními fakty a koncepty, které jsou důležité pro porozumění této oblasti a rozvoje neziskových organizací. Analyzuje účel a předmětovou činnost, která je z právního hlediska důležitá. Druhá praktická část se zaměřuje na případovou studii. Cílem této kapitoly je doplnění praktické části k hmotnému právu.
Abstract in different language: This master's thesis "The Role of the Non-Profit Sphere in Modern Society" involves and describes essential problematics and also various institutions which are closely related. Main goal of this work was introduce this problematics, cover basic characteristic signs, activity and importance of the non-profit organizations for modern society. Thesis is divided into two parts, the first bigger theoretical part starting with some basic facts and concepts that are important for understanding this branch and development of non-profit organizations. Analyzes purpose and subject activity, that is important from a legal point of view.The second practical part focuses on case study. The aim of this chapter is addition of practical part to substantive law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Valentova - portal..pdfPlný text práce712,51 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce639,18 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce627,36 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce345,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.