Title: Elektronizace veřejné správy v ČR - e-government
Other Titles: eGovernment in the Czech Republick
Authors: Čechurová, Barbora
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31499
Keywords: egovernment;veřejná správa;czech point;datové schránky;základní registry;smart administration;zásady egovernmentu;evropská unie;portal.gov;bund.de
Keywords in different language: egovernment;public administration;czech point;data boxes;basic registers;smart administration;egovernment principles;european union;portal.gov;bund.de
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na obecný pojem veřejné správy a její elektronické formy eGovernmentu (včetně stručných historických kontextů obou institutů), dále na pojem eGovernmentu v kontextu Evropské unie a mimo to také na komparaci vybraných institutů českého eGovernmentu s německou verzí. Práce je též doplněna vlastním výzkumem (v podobě dotazníkového šetření) autorky, který byl zaměřen na znalost a využívanost eGovernmentu občany.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the general concept of public administration and its electronic forms - eGovernment (including brief historical contexts of both institutes), next it is focused on the concept of eGovernment in the context of the European Union and also on the comparison of selected institutes of Czech eGovernment with the German version. The work is also complemented by an own research (in the form of a questionnaire survey) by the author, focused on the knowledge and use of eGovernment by citizens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cechurova_Barbora.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce584,55 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce500,72 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce316,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.