Title: Opatření obecné povahy
Other Titles: Measure of a general scope
Authors: Gyepešová, Veronika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31502
Keywords: veřejná správa;formy činnosti veřejné správy;smíšený správní akt;opatření obecné povahy;správní řád;správní orgán;dotčené osoby;rozhodnutí;správní a soudní přezkum
Keywords in different language: public administration;forms of public administration;mixed administrative act;measures of a general nature;administrative procedure code;persons concerned;decisions;administrative and judicial review
Abstract: Tématem této diplomové práce je právní institut tzv. opatření obecné povahy. Práce vychází zejména z obecné a zvláštní právní úpravy, judikatury a také z doktrinálních výkladů, přičemž poukazuje na různá specifika a úskalí tohoto institutu. Úvodní část je věnována základní charakteristice veřejné správy a jednotlivým formám správní činnosti, mezi něž opatření obecné povahy patří. Další části této práce jsou zaměřeny na samotnou analýzu právní úpravy institutu opatření obecné povahy. Prvně je pozornost věnována vymezení pojmu opatření obecné povahy a následně procesu jeho tvorby. Opomenuta není ani problematika konkrétních možností přezkumu opatření obecné povahy. V závěru se tato práce zabývá uplatněním opatření obecné povahy v praxi českých právních předpisů.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is "measures of a general nature". The work is based on general and special legal regulations as well as case law and doctrinal interpretation, pointing out different specifics and the difficulties of this institute. The introductory part is devoted to the basic characteristics of public administration and to the individual forms of administrative activity, to which "measures of a general nature" belong. Other parts of this thesis are focused on the analysis of the legal regulation of the institute of "measures of a general nature". First, attention is paid to defining the concept of "measures of a general nature" and then to the process of their creation. The issue of concrete possibilities for reviewing "measures of a general nature" is also included. The final part of this thesis deals with the application of "measures of a general nature" in the practice of Czech legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Opatreni obecne povahy. Veronika Gyepesova.pdfPlný text práce5,94 MBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce385,71 kBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - OP.pdfPosudek oponenta práce544,82 kBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.