Title: Systém pro kontinuální měření a analýzu dat z fotovoltaické elektrárny
Other Titles: System for continuous measurement and data analysis from photovoltaic power station
Authors: Steinbach, Martin
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31529
Keywords: daq;fotovoltaický článek;labview;national instruments;ni pci-6221;stc
Keywords in different language: daq;photovoltaic cell;labview;national instruments;ni pci-6221;stc
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na realizaci systému umožňujícího kontinuální měření a analýzu dat z fotovoltaické elektrárny s využitím vývojového prostředí LabVIEW. V úvodu práce jsou popsány elektrické parametry fotovoltaických článků, matematické modely využívané pro jejich simulaci a standardní testovací podmínky. Zabývá se obecnou problematikou měření fotovoltaických elektráren, přičemž popisuje současné metody používané k jejich diagnostice. Prostřední část práce se věnuje seznámení čtenáře s vývojovým prostředím LabVIEW pro snadnější pochopení závěrečného bodu práce, ve kterém je řešena jeho samotná realizace, a kde jsou popisovány části vytvořeného programu společně s jeho ovládáním.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on realization of a system enabling continuous measurement and analysis of data from a photovoltaic power plant using the LabVIEW development environment. At the beginning of the thesis are described electrical parameters of photovoltaic cells, mathematical models used for their simulation and standard test conditions. It deals with the general issue of measuring photovoltaic power plants, describing the current methods used for their diagnosis. The middle part of the thesis is devoted to familiarizing the reader with the LabVIEW development environment for easier understanding of the final point of the thesis, in which it is solved its own realization and where parts of the program are described together with its control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Martin Steinbach.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
070827_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,11 kBAdobe PDFView/Open
070827_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,8 kBAdobe PDFView/Open
070827_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.