Název: Analýza stavu společenské odpovědnosti firmy BAYER, s.r.o.
Další názvy: Analysis of corporate social responsibility (CSR) of the company BAYER, s.r.o.
Autoři: Šmídová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3161
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem;trvale udržitelný rozvoj;vytváření sdílených hodnot;Bayer s.r.o.
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate social responsibility;creating shared value;sustainable development;Bayer s.r.o.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti firem (CSR). Zabývá se teoretickými základy společenské odpovědnosti firem a jejich praktickou aplikací ve firmě Bayer, s.r.o. Dané téma bylo zvoleno, protože představuje určitý ideál podnikání v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Otázkou je, jakým způsobem a zda vůbec lze uvedený ideál naplnit tak, aby z něj měla firma prospěch. Pro zodpovězení otázky byla použita analýza konkrétních aktivit firmy Bayer, s.r.o. Informace byly čerpány převážně z internetových stránek firmy. Velmi pozitivní je zjištění, že firma Bayer, s.r.o. realizuje smysluplné aktivity, které jsou propojeny s její podnikatelskou činností a které budou mít s velkou pravděpodobností vliv na její ekonomické výsledky. Velký důraz je kladen především na rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu, který je klíčem k neustálému pokroku a dlouhodobé prosperitě firmy i společnosti. Chování firmy Bayer, s.r.o. je v tomto směru nadčasové. I přes drobné nedostatky lze říci, že firma Bayer, s.r.o. podniká v souladu s trvale udržitelným rozvojem a přibližuje se tak k uvedenému ideálu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on corporate social responsibility (CSR). It deals with theoretical basics of social corporate responsibility and its practical application in the company Bayer, s.r.o. The theme was chosen because it poses a certain ideal of business in accordance with principles of sustainable development. The question is how, if any at all, is possible mentioned ideal fulfil so that company has benefit from it. Very positive is finding out that company Bayer, s.r.o. realizes meaningful activities which are connected with objects of the company and which will in all probability influence its economic results. Great emphasis is putting on development of education, science and research which is key of continual progress and long-term prosperity of both company and society. Behavior of company Bayer, s.r.o. is timeless. Despite minor imperfections it is possible to say that company do business in accordance with sustainable development and approximate to mentioned ideal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Hana Smidova_2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - O.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova.pdfPrůběh obhajoby práce167,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.