Název: Návrh reklamní kampaně pro vybraný produkt
Další názvy: Design of product advertisement campaign
Autoři: Tupá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3162
Klíčová slova: marketingová komunikace;marketingový mix;komunikační mix;reklamní kampaň
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;marketing mix;communication mix;advertising campaign
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na návrh reklamní kampaně pro krabičkovou dietu Krabičky-Plzeň. Práce je rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. Teoretická část rozebírá nejen klasické nástroje marketingové komunikace, ale i moderní trendy v marketingové komunikaci, včetně popisu podrobných postupů pro vytvoření reklamní kampaně. Tyto teoretické poznatky byly následně využity v praktické části. Kampaň byla sestavena na základě analýzy marketingového mixu produktu 4P a jejím přepracování do pohledu zákazníka tedy 4C. Téma bylo zvoleno díky příležitosti založení společnosti s ručením omezeným, která se orientuje na uvedený produkt. Návrh reklamní kampaně byl schválen, a lze tedy předpokládat, že se jeho části skutečně zrealizují.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the design of advertising campaign for lunchbox-diet Krabičky-Plzeň. The work is divided into 2 parts, theoretical and practical. The theoretical part analyses not only traditional tools of marketing communication, but also modern trends in marketing communication, including a detailed description of procedures for creating the advertising campaign. This theoretical knowledge was subsequently used in the practical part. The campaign is based on the marketing mix analysis of the product´s 4Ps and their transformation into a customer´s perspective, the so-called 4Cs. The theme was chosen on the occasion of launching a limited liability company, that focuses on the product. The advertising campaign proposal has been approved, and we can therefore assume that its parts will really be implemented in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Tupa_Marketa.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa - V.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa - O.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tupa.pdfPrůběh obhajoby práce182,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.