Název: Propagace vybraného produktu
Další názvy: The promotion proposal for product Kardisal
Autoři: Utler, Richard
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3163
Klíčová slova: marketing;propagace;situační analýza;podpora prodeje;reklama
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;promotion;situation analysis;sales promotion;advertising
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na návrh propagace produktu Kardisal. Skládá se ze dvou částí. První, teoretická část, definuje pojmy jako situační analýza, segmentace spotřebního trhu a marketingový mix. Druhá, praktická část analyzuje makroprostředí výrobku prostřednictvím analýzy PEST, konkurenční prostředí v odvětví Porterovou analýzou konkurenčních sil a vyhodnocuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby prostřednictvím analýzy SWOT. Další část je zaměřena na segmentaci spotřebního trhu v Plzni a okolí pomocí vybraných demografických a geografických ukazatelů. Následuje vymezení cílových skupin a identifikace jejich velikosti a specifických rysů spotřebního chování. Na vybrané cílové skupiny je následně zacílen návrh propagace prostřednictvím marketingových nástrojů jako reklama a podpora prodeje. Práce je doplněna o návrh tvorby profilu výrobku na sociální síti Facebook.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on promotion proposal for product Kardisal. It consists from two parts. The first one is theoretic part which defines concepts as situation analysis, consumer market segmentation and marketing mix. The second part analyzes macro-conditions of the product by PEST analysis, comptetition conditions by Porter?s forces analysis a it evaluates the strenghts and weaknesses, threats and opportunities by SWOT analisys as well. Another part focuses on consumer market segmentation in Pilsen and sorroundings by selected demographic and geographic indexes. This chapter is followed by identifications of target groups by their size and specific characteristics. The selected target groups are used for application of promotion proposal through advertising and sales promotion. The work is thesis is supplemented by Facebook profile characteristic of the product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Richard Utler.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Utler- V.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Utler - O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Utler.pdfPrůběh obhajoby práce182,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.