Title: Propagace vybraného produktu
Other Titles: The promotion proposal for product Kardisal
Authors: Utler, Richard
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3163
Keywords: marketing;propagace;situační analýza;podpora prodeje;reklama
Keywords in different language: marketing;promotion;situation analysis;sales promotion;advertising
Abstract: Předložená práce je zaměřena na návrh propagace produktu Kardisal. Skládá se ze dvou částí. První, teoretická část, definuje pojmy jako situační analýza, segmentace spotřebního trhu a marketingový mix. Druhá, praktická část analyzuje makroprostředí výrobku prostřednictvím analýzy PEST, konkurenční prostředí v odvětví Porterovou analýzou konkurenčních sil a vyhodnocuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby prostřednictvím analýzy SWOT. Další část je zaměřena na segmentaci spotřebního trhu v Plzni a okolí pomocí vybraných demografických a geografických ukazatelů. Následuje vymezení cílových skupin a identifikace jejich velikosti a specifických rysů spotřebního chování. Na vybrané cílové skupiny je následně zacílen návrh propagace prostřednictvím marketingových nástrojů jako reklama a podpora prodeje. Práce je doplněna o návrh tvorby profilu výrobku na sociální síti Facebook.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on promotion proposal for product Kardisal. It consists from two parts. The first one is theoretic part which defines concepts as situation analysis, consumer market segmentation and marketing mix. The second part analyzes macro-conditions of the product by PEST analysis, comptetition conditions by Porter?s forces analysis a it evaluates the strenghts and weaknesses, threats and opportunities by SWOT analisys as well. Another part focuses on consumer market segmentation in Pilsen and sorroundings by selected demographic and geographic indexes. This chapter is followed by identifications of target groups by their size and specific characteristics. The selected target groups are used for application of promotion proposal through advertising and sales promotion. The work is thesis is supplemented by Facebook profile characteristic of the product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Richard Utler.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Utler- V.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Utler - O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Utler.pdfPrůběh obhajoby práce182,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.