Title: Přínos prožitkového zpracování beletristické literatury při práci s dětmi v mateřské škole Černice
Other Titles: Contribution of experiential processing fiction literature while working with children in kindergarten in Černice
Authors: Karmínová, Helen
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31656
Keywords: beletristické dílo;tvořivá dramatika;zážitková pedagogika;strukturované drama;vzdělávací nabídka;individuální volba;vlastní zkušenost;hlubší prožitek;sebepoznání;spolupráce;pobyt v přírodě
Keywords in different language: fiction literature;drama;experience of teaching;structured drama;educational offer;individual choice;personal experience;deeper enjoyment;self-knowledge;cooperation;stay in nature
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o přínosech prožitkového zpracování beletristické literatury pro předškolní děti v konkrétní mateřské škole. Je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá úlohou literárního textu v MŠ obecně ve vztahu ke klíčovým kompetencím dle RVP PV. Dále možným metodám a formám práce s dětmi v MŠ. Orientuje se především na zážitkové vyučování a tvorbu výukového projektu. V praktické části je uveden charakter zvoleného literárního díla Velká cesta Malého pána (Uhlířová, Stach) a dílčí cíle pedagogického působení. Následuje návrh a realizace konkrétního zážitkového projektu, tematického programu a jeho reflexe. Z hodnocení vyplývá, že využívání metod prožitkové výuky při zpracování literárního díla v mateřské škole je velmi přínosné.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the benefits of experience processing of fictional literature for preschool children in particular kindergarten. Is divided into theoretical and practical. The theoretical part deals with the role of the literary text in the nursery school in General in relation to core competencies according to the RVP PV. Further possible methods and forms of work with children in nursery school. It is focused primarily on the experience of teaching and the creation of a educational project. In the practical part is given the character of the chosen literary work The great way of the little gentleman (Uhlířová, Stach) and intermediate objectives of educational action. The following is a proposal and realization of a specific project, thematic programme and its reflection. The evaluation has shown that the use of experiential teaching methods in the processing of a literary work in nursery school is very beneficial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Karminova final.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
Karminova VP.pdfPosudek vedoucího práce579,15 kBAdobe PDFView/Open
Karminova OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Karminova O.pdfPrůběh obhajoby práce327,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.