Název: Výzkum image neziskové organizace
Další názvy: Research on image of non-profit organization
Autoři: Vohradská, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3166
Klíčová slova: nezisková organizace;image;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;image;research
Abstrakt: Předložená práce se věnuje výzkumu image konkrétní neziskové organizace. První část práce je zaměřena na teorii a autorka zde popisuje základní marketingové pojmy. Jedná se o shrnutí teorie marketingového výzkumu, jeho metod, průběhu a vyhodnocení výsledků. Dále je v teoretické části definován pojem image a jeho výzkum, firemní identita a public relations. Teoretickou část uzavírá popis neziskových organizací, jejich dělení, financování a marketingu. V praktické části autorka popisuje neziskovou organizaci Naděje, její historii, poslání, cílové skupiny a organizační strukturu. Následuje popis střediska Naděje v Plzni a jeho služeb. V poslední části je popsán průběh a způsob výzkumu image organizace a interpretace výsledků. Práci uzavírá autorčin návrh na zlepšení image vyplývající z výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis introduces a research on specific non-profit organization. First part is theoretical and the author explains basic marketing terms. A summary of theory of marketing research, its methods, process and evaluation of results is done in this part. Furthermore the term image is defined along with its research, company´s identity and public relations. The theoretical part is concluded with a description of non-profit organizations, their types, financing and marketing. In the practical part the author focuses on a non-profit organization Naděje, its history, mission, focus groups and organizational structure. A presentation of the center Naděje in Plzeň and its services is done afterwards. The final part deals with the process of researching the image of the organization and on interpreting the results. The bachelor thesis is completed with the author´s suggestion how to improve the image according to the results of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vohradska 2012.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradska -V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohradska.pdfPrůběh obhajoby práce185,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.