Title: Využití konceptu Spiraldynamik v terapii skolióz
Other Titles: Utilization of the concept Spiraldynamik in therapy of scoliosis
Authors: Benedikt, Ondřej
Advisor: Klečková Tereza, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31676
Keywords: skolióza;rehabilitace;spiraldynamik
Keywords in different language: scoliosis;rehabilitation;spiraldynamik
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou skolióz a jejich následnou korekcí pomocí konceptu Spiraldynamik. V úvodu práce je nastíněna daná problematika a v teoretické části je popsána různorodost jednotlivých typů skolióz, jejich problematika, vyšetření, vznik a konzervativní či operativní léčba. Dalším tématem v teoretické části je obecný popis a praktické využití konceptu Spiraldynamik. Praktická část je tvořena podrobnými kazuistikami tří pacientů s cílem ověřit formulované hypotézy, které byly zaměřeny na účinnost zvoleného konceptu pro samotnou terapii. Na základě dosažených výsledků byla potvrzena účinnost konceptu v rámci zlepšení bolesti a pohyblivosti páteře, o čemž se pojednává v diskuzi. V závěru práce jsou zhodnoceny veškeré výsledky prováděného výzkumu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problems of scoliosis and their subsequent correction using the Spiraldynamik concept. At the beginning of the thesis is outlined the issue and the theoretical part describes the variety of individual types of scoliosis, their problems, examination, emergence and conservative or operative treatment. Another topic in the theoretical part is a general description and practical use of the Spiraldynamik concept. The practical part consists of detailed case studies of three patients in order to verify formulated hypotheses that were focused on the effectiveness of the chosen concept for therapy itself. On the basis of the results achieved, the effectiveness of the concept of improving the pain and mobility of the spine, as discussed in the discussion, was confirmed. All results of the research are evaluated at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti konceptu Spiraldynamik v terapii skolioz.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Benedikt - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce746,75 kBAdobe PDFView/Open
Benedikt - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
BP - Benedikt.pdfPrůběh obhajoby práce472,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.