Title: Mezinárodní rozvod v právu Evropské unie a českém právu
Other Titles: International Divorce in European Union Law and Czech Law
Authors: Mauricová, Ivana
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31725
Keywords: mezinárodní rozvod;brusel ii bis;řím iii;stanovení soudní příslušnosti;určení rozhodného práva;uznávání cizích soudních rozhodnutí
Keywords in different language: international divorce;brussels ii bis;rome iii;jurisdiction;determining the applicable law;recognition of foreign court decisions
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku mezinárodního rozvodu s omezením na její úpravu v evropském a českém právu. Práce se věnuje nejprve vysvětlení pojmu rozvod a jeho definici v mezinárodním právu. Dále se zabývá právními předpisy, které tuto oblast upravují. V právu EU se jedná o nařízení Brusel II bis a Řím III, kde se zabývám i jejich vznikem a následným vývojem. V České republice se jedná zejména o zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. V mezinárodním právu tuto oblast upravuje především Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití v Haagu a dvoustranné smlouvy o právní pomoci. Dále se práce zaměřuje na stanovení soudní příslušnosti a určení rozhodného práva dle těchto předpisů v případech mezinárodních rozvodů. Věnuje pozornost i případům, kdy daná věc je upravena ve více předpisech. Závěr práce se týká uznávání cizích soudních rozhodnutí o rozvodu manželství.
Abstract in different language: This thesis is focused on the problematic of an international divorce with the main focus being on the European and Czech legislation. Firstly thesis is dedicated to the explanation of the terminology of divorces and general definition of a divorce in the international law. Further on it delves into various legal regulations, which are working and treating legal issues in this area. In EU law we're talking about regulations Brussels II bis and Rome III, where I describe their development. In Czech Republic we're talking about law no. 91/2012 Coll. In the international law field this problematic is treated by Hague Divorce Convention and various treaties. The thesis proceeds to explain the system of court jurisdiction in matters of international marriage divorces. Special attention is given to the cases where the same matter or case is treated by multiple regulations. Conclusion of this thesis is dedicated to the recognition of foreign court decisions in the matters of marriage divorce.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMA_DP_vlastni text_FINAL.pdfPlný text práce910,89 kBAdobe PDFView/Open
Mauricova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce79,58 kBAdobe PDFView/Open
Mauricova oponent.pdfPosudek oponenta práce73,78 kBAdobe PDFView/Open
Mauricova.pdfPrůběh obhajoby práce50,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.