Název: Etika a korektnost v podnikání
Další názvy: Ethics and fairness in business
Autoři: Cimická, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3181
Klíčová slova: etika podnikání;dodavatelsko-odběratelské vztahy;ochrana spotřebitelů;legislativa;průzkum podnikatelského prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics in business;supplier-consumer relationships;consumer protection;legislation;research of business environment
Abstrakt: Předložená bakalářská práce popisuje etiku v podnikatelském prostředí a legislativu s tímto tématem související. Nejdříve jsou uvedena teoretická východiska k problematice etiky a korektnosti v podnikání. Následuje úprava vztahů mezi obchodníky a jejich dodavateli a popis dané problematiky v evropském kontextu. Hlavním výstupem je zhodnocení začlenění etiky do podnikaní a znalosti legislativy mezi respondenty (spotřebitelé, firmy). Zjištěných výsledků bylo docíleno prostřednictvím dvou dotazníkových šetření. Etické či neetické jednání firem je zajímavým, stále aktuálním a hlavně nedořešeným tématem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes ethics in the business environment and the legislation related to this topic. It first considers the theoretical background to the issue of ethics and fairness in business. It than looks at the relations between consumers and their suppliers and it describes the relevant problems in a European context. The central part of the thesis is an evaluation of the integration of ethics in business and of respondents´ (consumers, firms) knowledge of the law. The results found are based on data obtained in two surveys. Ethical or unethical behavior of companies is a topic of current interest, whose issues are by no means yet resolved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cimicka_2012.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimicka - V.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimicka - O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimicka.pdfPrůběh obhajoby práce256,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.