Název: Realizace rozhraní mozek-počítač (BCI) pro zadávání znaků
Další názvy: Realisation of brain-computer interface (BCI) for entering characters
Autoři: Ortinská, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31822
Klíčová slova: rozhraní mozek-počítač;elektroencefalografie;evokované potenciály;vizuální evokované potenciály;předzpracování dat;extrakce příznaků;klasikace;klasifikátor;neuronové sítě;modely hlubokého učení;stacked autoencoder;fisherův lineární diskriminant;metoda podpůrných vektorů;basil
Klíčová slova v dalším jazyce: brain-computer interface;electroencefalograph;evoked potentials;vizual evoked potentials;extraction;classification;classifier;neuron;deep learning;stacked autoencoder;fisher linear discriminant;support vector machine;basil
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá realizací rozhraní mozek-počítač pro zadávání znaků. Práce spočívá v měření elektroencefalografických dat. Měřený subjekt je stimulován navrženým grafickým scénářem, který evokuje potenciály na základě vizuální stimulace. Měřený signál je zpracováván jak v reálném čase, tak je možné ho zpracovávat i zpětně, oine. V měřeném signálu u daného myšleného targetu se po několika opakování, tzn. po častém opakovaném promítání scénáře, vykresluje nejznámější evokovaný potenicál vlna P300, díky které lze klasifikovat myšlený znak. Z takto klasifikovaných znaků skládáme slovo a rozeznáváme tak myšlená slova měřené osoby.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma's thesis purpose is the implementation of Brain-computer interface for entering of characters. This work is based on analyses of electroencephalographic data. The examined subject is stimulated by displaying image scenario that evokes potential based on visual stimulation. Data from the measured signal can be processed in real time or oine. After many repetitions, that is repeated presentation of scenarios of the imagined tar-get, the computed signal transcribes the eminent elicited potential, wave P300, which allow imagined characters to be classified. From these classified characters, we can compile a word and recognise imagined pictures of the assessed subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_A15N0047P_Ortinska.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce771,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce413,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0047Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce315,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.