Title: Státnost a vnější suverenita - mezinárodní uznání Kosova
Other Titles: Statehood and External Sovereignty - International Recognition of Kosovo
Authors: Čubrová, Markéta
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31830
Keywords: kosovo;mezinárodní uznání;státnost;vnější suverenita;secese;mezinárodní právo;nezávislost;mezinárodní organizace
Keywords in different language: kosovo;international recognition;statehood;external sovereignty;secession;international law;independence;international organizations
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy postavení Kosova v mezinárodním systému zjistit, čím je charakteristická či diskutabilní jeho vnější suverenita. Ačkoli letos Kosovo oslavilo 10. výročí nezávislosti, postoje mezinárodního společenství vůči jeho státnosti dosud nejsou jednotné. Práce se zabývá klíčovými prvky, které musí entita vykazovat, aby se mohla považovat za stát, a jaký vliv má v tomto případě mezinárodní uznání či neuznání. Dále zkoumá, jak se státy k jednostrannému vyhlášení Kosova vyjádřily a jaký je motiv jejich stanoviska. Zároveň se zabývá i současným postavením Kosova v mezinárodním systému, včetně zhodnocení jeho schopnosti uplatnit se v mezinárodních organizacích.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis was to analyze the position of Kosovo in the international system to find out in which way is its external sovereignty characteristic or debatable. Although Kosovo celebrated the 10th anniversary of independence this year, the international community's attitude towards its statehood is still contradicted. The thesis deals with the key elements that the entity must report in order to be considered as a state and the effect of international recognition or non-recognition in this case. It is also exploring how states have expressed their views on the unilateral proclamation of Kosovo and what is the reason of their position. At the same time, it deals with the current status of Kosovo in the international system, including the appreciation of its ability to apply in international organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce.pdfPlný text práce929,7 kBAdobe PDFView/Open
Cubrova-bp-ved-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
rosulek-bp-opo-mvter-Cubrova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cubrova.pdfPrůběh obhajoby práce279,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.