Název: Euroasijský ekonomický svaz důvody vzniku, cíle, aktivity a perspektivy integrace
Další názvy: The Eurasian economic union - reasons of origin, objectives, activities and perspectives of integration
Autoři: Kalinová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Oponent: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31835
Klíčová slova: eurasijský ekonomický svaz;ekonomická integrace;ekonomická organizace;regionalismus;regionální integrace;postsovětský prostor;rusko;eurasie
Klíčová slova v dalším jazyce: eurasian economic union;economic integration;economic organization;regionalism;regional integration;post soviet space;russia;eurasia
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje primárně Eurasijskému ekonomickému svazu. Zejména mě zajímá, zda je organizace geopolitickým nástrojem Ruska vedoucí k posílení jeho vlivu v postsovětském prostoru, nebo je to čistě ekonomické společenství, které by mělo zajistit hospodářský rozvoj a prosperitu pro všechny členské státy. Situace malých a chudších členských států je rovněž důležitá. Dalším cílem je tedy odpovědět na otázku, co motivovalo dané státy, aby se vstoupily do organizace. V první kapitole se zaměřuji na definici regionalismu a fáze regionální integrace. Také se zabývám konceptem regionu, v tomto případě oblasti postsovětského prostoru a nakonec se zabývám integrací v tomto prostoru, kdy představuji některé organizace, které integraci v tomto regionu podporují, jmenovitě SNS a OSKB. Další kapitola se zabývá samotným Eurasijským ekonomickým svazem. Konkrétně se zabývám událostmi, jež předcházely vzniku organizace, a také se věnuji institucionální struktuře organizace. Poslední kapitola se týká všech členských států - Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Ruské federace. V této kapitole zkoumám motivaci jednotlivých zemí a zjisťuji důvody vstupu každého státu do této organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is primarily devoted to the Eurasian Economic Union. In particular, I am interested in whether the organization is a geopolitical tool of Russia to strengthen its influence in post-Soviet space, or or it is a pure economic community that is supposed to ensure economic development and prosperity for all member states. The situation of small and poorer Member States is also important. Another objective is to answer the question of what motivated these states to join the community. In the first chapter I focus on the definition of regionalism and phases of regional integration. I also deal with the concept of the region, in this case the region of the post-Soviet space, and finally I deal with integration in this space, and also introduce some organizations that support the integration in the region, namely CIS and CSTO. The next chapter deals with the Eurasian Economic Union itself. In particular, I deal with events that preceded the formation of the organization and I also deal with the institutional structure of the organization. The last chapter is about all Member States - Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and the Russian Federation. In this chapter, I examine the motivation of individual countries and find out the reasons for each country's entry into the organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_Kalinova.pdfPlný text práce539,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinova-bp-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinova-BP-mvter.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinova.pdfPrůběh obhajoby práce310,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.