Title: Ideje svobody v politické teorii: komparace konceptů
Other Titles: Ideas of freedom in political theory: comparison of concepts
Authors: Valentinová, Vivienne
Advisor: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31842
Keywords: svoboda;constant;berlin;pozitivní svoboda;negativní svoboda;antické pojetí svobody;moderní pojetí svobody;liberalismus;republikanismus;komparativní analýza;komparace
Keywords in different language: freedom;liberty;constant;berlin;positive freedom;negative freedom;ancient freedom;modern freedom;liberalism;republicanism;comparative analysis;comparison
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit svobodu ze dvou hledisek. První skrze myšlenky Benjamina Constanta a jeho práci The Liberty of Ancients as Compared With That of Moderns. Druhé hledisko je skrze Isaiaha Berlina a jeho text Čtyři eseje o svobodě. V textu jsou porovnávány koncepty pozitivní a negativní svobody, jakož i antické a moderní pojetí svobody. Poté jsou dány do kontextu s koncepcemi liberálního a republikánského politického myšlení s cílem odpovědět, zda se s výsledkem shodují výzkumné předpoklady. Práce je teoretická a pracuje výhradně s knižními zdroji.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce freedom from two points of view. First through the thoughts of Benjamin Constant and his work The Liberty of Ancients as Compared With That of Moderns. The second point is of Isaiah Berlin and his text Four Essays on Freedom. The concepts of positive and negative freedom, as well as an ancient and modern concept of freedom are compared in the text. After that, all of the previous concepts are put in the context of the concepts of liberal and republican political thought with the aim of finding an answer to whether the result correponds with the previous research assumptions. The work is theoretical and works exclusively with book resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vivienne Valentinova - Bc. Ideje svobody - komparace konceptu 2018.pdfPlný text práce506,19 kBAdobe PDFView/Open
Valentinova-bp-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Valentinova-bp-POL_0.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Valentinova.pdfPrůběh obhajoby práce311,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.