Název: Funkce ledvin před a po CT vyšetření s jodovou kontrastní látkou u pacientů s diabetes mellitus.
Další názvy: Renal function before and after the CT examination with iodine - based contrast medium in patients with diabetes mellitus.
Autoři: Hrubá, Iva
Vedoucí práce/školitel: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Oponent: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31921
Klíčová slova: funkce ledvin;ct vyšetření;jodové kontrastní látky;diabetes mellitus
Klíčová slova v dalším jazyce: kidney function;ct examination;iodine contrast medium;diabetes mellitus
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce se věnuje CT vyšetření obecně, vlivu jodové kontrastní látky na funkci ledvin a moţnému ledvinnému poškození u pacientů s diabetes mellitus. Ve vztahu k jodovým kontrastním látkám jsou popsány jejich vlastnosti, pouţití a případné neţádoucí účinky s důrazem kladeným zejména na patogenezi a výskyt kontrastní látkou indukované nefropatie. Praktická část je dále zaměřena na zjištění výskytu kontrastní látkou indukované nefropatie u pacientů s diabetes mellitus ve vztahu k mnoţství podané kontrastní látky, věku, pohlaví a hodnotám sérového kreatininu. V rámci této bakalářské práce je u pacientů s diabetes mellitus, kteří podstoupili aplikaci jodové kontrastní látky, srovnáván výskyt kontrastní látkou indukované nefropatie mezi pacienty s hladinou sérového kreatininu niţší nebo vyšší neţ 130 mol/l, v kontextu pohlaví, věku, přípravy před vlastním vyšetřením a mnoţství podané jodové kontrastní látky.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the bachelor thesis deals with CT examination in general, the effect of iodine contrast agent on renal function and possible kidney damage in patients with diabetes mellitus. In relation to iodinated contrast agents, their properties, uses and potential adverse effects, with particular reference to pathogenesis and the occurrence of contrast media induced by nephropathy, are described. The practical part is also focused on the detection of contrast media induced nephropathy in patients with diabetes mellitus in relation to the amount of contrast agent, age, sex and serum creatinine values. In this bachelor thesis, patients with diabetes mellitus who received iodinated contrast agents compared the incidence of contrast media-induced nephropathy among patients with serum creatinine levels lower than or equal to 130 mol / l, in the context of gender, age, preparation prior to their own examination and the amount of iodinated contrast agent administered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PDF bp_hruba_fin verze01.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba.pdfPrůběh obhajoby práce416,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.