Název: Vybrané aspekty kvality života obyvatel městského obvodu Plzeň 3
Další názvy: Some selected aspects in life´s guality of inhabitants in the urban district Pilsen 3
Autoři: Pechová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Suda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3195
Klíčová slova: kvalita života;Plzeň 3;dotazníkové šetření;urbanistické obvody;geografie města;rozdíly centrum - periferie
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;Pilsen 3;survey;urban districts;town geography;difference center - periphery
Abstrakt: První část bakalářské práce se zabývá analýzou pojmu ?kvalita života?. Zkoumá jak ho různí autoři definují, jak může být vnímán a jaké existují metody výzkumu. Součástí první části je také pohled do minulosti, kde jsou shrnuty přístupy ke kvalitě života od počátku lidské existence. Dále je zde uvedena charakteristika zkoumaného území. V druhé části práce jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření, které se zabývalo kvalitou života v Plzni 3. Tato část hodnotí nejen souhrnně obvod Plzeň 3, ale porovnává i rozdíly mezi centrálními a okrajovými částmi obvodu. Dále také zkoumá rozdíly mezi jednotlivými plzeňskými obvody. V závěru práce jsou zhodnoceny faktory, které lidé vnímají jako nejdůležitější pro hodnocení kvality života. Tato bakalářská práce je příspěvkem pro hodnocení celkové kvality života v Plzni, jelikož využívá stejných metod, jako šetření v již dříve zkoumaných městských obvodech a umožňuje tak vytvořit souhrnný pohled na kvalitu života ve městě.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this bachelor?s thesis analyzes the concept of "quality of life." It examines how various authors define it, how it can be perceived and which the methods of research exist. The first part also contains a view into the past, where summarizes the approaches to quality of life since the beginning of human existence. Further, it is reported here about the characteristics of examined area. The second part summarizes the results of the questionnaire survey, which dealt with quality of life in district Pilsen 3. This section collectively evaluates not only district Pilsen 3, but compares the differences between central and peripheral parts of the district. It also examines the differences among various Pilsen districts. Finally, I evaluated the factors, which people perceive as most important for evaluating the quality of life. This thesis is a contribution to assessing the overall quality of life in Pilsen, because it uses the same methods as the earlier survey examined city districts and it gives a comprehensive view on the quality of life in the city.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Pechova_Eliska.pdfPlný text práce37,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce287,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pechova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce277,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pechova.jpgPrůběh obhajoby práce105,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3195

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.