Title: Středoasijské státy v ruské a čínské zahraniční politice
Other Titles: States of Central Asia in Russian and Chinese Foreign Policy
Authors: Jiroušková, Kristina
Advisor: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31951
Keywords: analýza zahraniční politiky;ruská zahraniční politika;čínská zahraniční politika;blízké zahraničí;zahraniční politika kazachstánu;zahraniční politika uzbekistánu;nový realismus;tři zla
Keywords in different language: analysis of foreign policy;russian foreign policy;chinese foreign policy;near abroad;foreign policy of kazakhstan;foreign policy of uzbekistan;new realism;three evils
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zabývala tím, jakou roli hrají státy Střední Asie v ruské a čínské zahraniční politice. Středoasijské státy jsem ihned v úvodu rozdělila do dvou skupin. Do první této skupiny jsem zařadila Kazachstán a Uzbekistán, jelikož tyto dvě republiky vykazují znaky, díky kterým je lze považovat za lokální mocnosti. Zbývající tři státy - Turkmenistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán nedosahují takového politického, ekonomického či bezpečnostního významu pro ruskou ani čínskou zahraniční politiku. Z toho důvodu jsem se zaměřila právě na Kazachstán a Uzbekistán a jejich pozici v ruské a čínské zahraniční politice. Vzájemné vztahy všech čtyř aktérů jsem zkoumala formou analýzy bilaterálních vztahů. Čtyři analyzované bilaterální vztahy byly rozděleny do tří podkapitol: politických, ekonomických a bezpečnostních vztahů. Cílem práce bylo potvrdit či vyvrátit stanovenou hypotézu, ve které jsem předpokládala, že Rusko usiluje zejména o politický vliv v oblasti Střední Asie, zatímco hlavním regionálním cílem Čínské lidové republiky je čistě ekonomická spolupráce. Analýza však ukázala, že hypotéza je pravdivá pouze z poloviny. Udržení politického vlivu v tomto regionu je pro Rusko sice klíčové, ale ekonomické výhody, které z této politické loajality plynou (zejména v případě Kazachstánu) jsou pro ruský režim stejně tak důležité. Práce mi též pomohla odhalit skutečnost, že ani takový ekonomický gigant, kterým je Čína, nepodřizuje svoji zahraniční politiku výhradně ekonomickým ziskům. Například strategické partnerství s Uzbekistánem je vystavěno na bezpečnostní spolupráci a společnému boji proti terorismu, separatismu a extremismu, kterým Čína chrání své odlehlé provincie.
Abstract in different language: In my diploma thesis I have engaged in the role of Central Asia´s states in Russia´s and China´s foreign policy Central Asia´s states were divided into two groups Into the first group I put Kazakhstan and Uzbekistan, because these two republic show signs, and they could be considered as local powers. Other three states Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan are not of such political, economical or security significance in Russian and Chinese foreign policy. For this reason I focused to Kazakhstan and Uzbekistan and their position in foreign policy of these regional powers. Mutual relations between local powers and superpowers were explored through an analysis of bilateral relations. This analysis was devided into three chapters: political, economic and security relations. The aim of my thesis was to confirm or refute the given hypothesis, in which I supposed that Russian interest in Central Asia is primary political, while China´s main goal is economic co-operation. However, the analysis has shown that my hypothesis is not entirely correct. Maintaining political influence in this region is very important for Russia, but the economic benefits that comes from this alliance (especially in the case of Kazakhstan) are for Russia important just as well. My work helped me also to reveal, that even such an economic gigant as China is not the economic profit on the first place. For example strategic partnership with Uzbekistan is build on security co-operation and mutual fight against terrorism, separatism and extremism, which defend Chinese far provinces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jirouskova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova_ved_MVmgr.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova-dp-OP-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova.pdfPrůběh obhajoby práce311,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.