Title: Genealogie sociálního konstruktivismu jako teorie mezinárodních vztahů
Other Titles: The Genealogy of Social Constructivism as the Theory of International Relations
Authors: Lobastova, Svetlana
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31958
Keywords: sociální konstruktivismus;mezinárodní vztahy;teorie
Keywords in different language: social constructivism;international relations;theory
Abstract: Realistické a liberální teorie byly dlouhodobě považovány za dominantní směry v teoriích mezinárodních vztahů. Nicméně v 90. letech nabírá na intenzitě význam sociologických a antropologických věd, jež začaly ovlivňovat a formovat obor mezinárodních vztahů. Od počátku 21. století až po současnost byla teorie sociálního konstruktivismu jednim z hlavních směrů teorií mezinárodních vztahů. V mezinárodním prostředí nicméně existují poměrně protikladné názory na sociálním konstruktivismu. Sociální konstruktivismus je v současné době chápan jako teorie, která zpochybňuje význam neorealistických a neoliberálních myšlenek pro formulaci objektů v rámci diskurzu mezinárodních vztahů. Sociální konstruktivismus je sociologickým směrem, jenž tvrdí, že sociální realita není dána jedinci objektivně jako fakt, avšak je neustále opětovně konstruována v procesu sociální interakce a komunikace; jedinec se při volbě řídí nejen principem racionální explanace, ale při rozhodování je rovněž ovlivněn společenským prostředím, v němž se nachází. Z perspektivy sociálního konstruktivismu hraje při vytváření mezinárodní politiky význam kultury, systému hodnot, pravidel a norem roli. Ačkoli začíná být diskuze o sociálním konstruktivismu v oboru mezinárodních vztahů populární až v 80. letech 20. století, sociální konstruktivism jako takový má hluboké kořeny zakotvené v myšlenkách německého filosofa Immanuela Kanta. Ten tvrdil, že významy nejsou v objektech předem a pevně dány, ale jsou na ně kladeny sociálními aktéry a mohou se měnit. Svým myšlením na Kanta navazuje významný filosof a představitel německého idealismu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ten záložil svojí etickou a politickou filozofii na myšlence "Phenomenology of Spirit" tvrdící, že lidská civilizace se v průběhu času neustále mění pod vlivem lidské interakce. Na uvedené navázal Karl Heinrich Marx, jenž ve svém díle Kapitál (Das Kapital) prosazoval myšlenku, že způsob, jakým člověk vnímá svět nezáleží na racionální volbě, avšak spíše na sociálním kontextu, z nějž člověk pochází. V současné době je sociální konstruktivismus v mezinárodních vztazích chápán jako alternativa pro dva hlavní myšlenkové proudy, výše zmíněný realismus a liberalismus. Sociální konstruktivismus je tudíž aktuálním předmětem zvýšené pozornosti, četných diskuzí a sporů. Dané téma nicméně není dostatečně prozkoumáno. ílem práce je zmapovat existující odbornou literaturu zabývající s vývojem sociálního konstruktivismu, nalézt a popsat role uvedeného proudu v mezinárodních vztazích a zachytit proměnu ve výzkumu daného fenoménu. K dosažení vytyčených cílů mi posloužily níže položené výzkumné otázky. 1. Jakým způsobem se změnil diskurz sociálního konstruktivismu postupem času? 2. Jaké místo měl a má sociální konstruktivismus v diskurzu mezinárodních vztahů? Práce je strukturována celkem do třech hlavních kapitol. V úvodu jsou nastíněny hlavní aspekty sociálního konstruktivismu a definovány pojmy, s nimiž je v průběhu celé předkládané studie operováno. První část práce se zaměřuje na klíčová teoretická východiska sociálních konstruktivistu, která byla založena na filozofických představách Karla Marxe, Friedricha Hegele či Friedricha Nietzscheho. Dále bude detailně popsán historický vývoj filozofického myšlení sociálního konstruktivismu a představen proces proměny formulace základních principů této disciplíny. Kromě tohoto směru se práce zaměří na faktory, jimiž je dle konstruktivistu definováno chování aktérů v mezinárodních vztazích. Rovněž je zde osvětlen fenomén takzvaný The agent-structure problem, respektive problematika struktury a aktéra v mezinárodních vztazích z pozice sociálního konstruktivismu. Cílem je ukázat, jak se měnila představa konstruk
Abstract in different language: Social construktivism is seen by many analysts as a new way of international relationns research. According to the magor theoretical perspectives social konstruktivism today is one of the most recent theories in the field of international relations. Many experts who follow the development of social constructivism as an indenepdent discipline often criticize it by arguing that it can't be classified as an independent discipline as it is only a new variant of american liberalism. Nevertheless social construcctivism has undergone by a complex historical development since the late eighties of the last century until now and gained a widespread recognition from such leading theorists of international relations as Friederich Kratochwil, Nocholas Onuf and Alexander Wendt. In the last decade, after the release of the Alexander Wendt's article Anarchy is what states made of it in 1992, social constructivism was officialy established in the international relations discourse as a new scietnific discipline, which provides a new way inernational relations reserch. Nowadays there are actively created the different new directions within traditional social constructivism discourse that widespread all over the world and have an influence the process of policy formulation of individual aktors within the framework of the international system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lobastova.pdfPlný text práce596,98 kBAdobe PDFView/Open
Lobastova-dp-MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Lobastova-DP-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Lobastova.pdfPrůběh obhajoby práce311,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.