Title: Motivace v obchodních logách a názvech
Other Titles: Motivation in Business Logotypes and Names
Authors: Zemanová, Barbora
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32002
Keywords: motivace;logotyp;jméno;znak;ikon;index;symbol;peirce;saussure;ogden;richards;význam;fonetická;morfologická;semantická
Keywords in different language: motivation;logotype;name;sign;icon;index;symbol;peirce;saussure;ogden;richards;meaning;phonetic;morphological;semantic
Abstract: Tématem této bakalářské práce je užívání motivace v obchodních logotypech and jménech. Hlavním cílem bylo určit poměr užívání "Peircovských" ikon, indexů a symbolů v grafické a lingvistické realizaci znaků. První kapitola zahrnuje teoretické zázemí významu, motivace a znaku s jeho nejčastěji používanými modely. Poté následuje krátký popis metod užitých ve výzkumu. Centrální částí této práce je analýza sta jednotek padesáti logotypů a padesáti jmen různých společností s odlišným zaměřením. Za účelem nasbírání dat k analýze byl uskutečněn internetový průzkum nejznámějších společností. Výsledky potvrdily, že v grafické realizaci znaků ikony, indexy a symboly většinou fungují společně, zatímco v lingvistické realizaci znaků byly nejvíce dominantní indexy.
Abstract in different language: The topic of this undergraduate thesis is linguistic motivation in business logotypes and names. The main aim was to determine the ratio of Charles S. Peirce's icons, indexes and symbols in graphic and linguistic realization of signs. The first chapter covers the theoretical background behind meaning, motivation and sings and its most used models, following with a brief description of methods used in the research. The central part of the thesis is the analysis of hundred units fifty logotypes and fifty names of various companies, covering several branches of expertise. The analysed material was collected by an internet survey of the best known companies around the globe. Results confirmed that in graphic realization of signs icons, indexes and symbols are mostly combined, while the linguistic realization of signs had indexes most dominant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zemanova_Undergraduate_Thesis.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_NS_ved.pdfPosudek vedoucího práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_AT_opon.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.