Title: Matoucí dvojice slov
Other Titles: Confusing word pairs
Authors: Bílková, Kateřina
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32006
Keywords: lexikální význam;paradigmatické vztahy;matoucí dvojice slov;homonymie;gramatická homonymie;homofonie;paronymie;mezijazyková homonymie;zrádná slova
Keywords in different language: lexical meaning;paradigmatic relations;confusing word pairs;homonymy;grammatical homonymy;homophony;paronymy;interlingual homonymy;false friends
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem matoucích dvojic slov, které je podstatné jak pro studenty anglického jazyka, tak i pro rodilé mluvčí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje čtenáři fundované informace týkající se lexikálního významu slov a paradigmatických vztahů mezi jazykovými jednotkami, důraz je kladen zejména na problematiku homonymie. Jsou zde vybrány čtyři skupiny homonym, konkrétně gramatická homonyma, homofona, paronyma a mezijazyková homonyma též nazývána zrádnými slovy, které jsou dále samostatně rozpracovány. Vysvětleny jsou také termíny jako absolutní homonymie, částečná homonymie, oronymie a homografie, vzhledem k jejich blízké souvislosti s daným tématem. V praktické části této práce jsou prezentovány konkrétní případy často zaměňovaných dvojic slov. Analýza je postavena na vysvětlení lexikálního významu jednotlivých pojmů a na nalezení společných znaků, kterými jsou vybrané skupiny homonym charakterizovány. Tato kapitola také obsahuje didaktizaci daného tématu. Jsou zde navržena cvičení, která by mohla sloužit jako výukový materiál.
Abstract in different language: This undergraduate thesis is concerned with the topic of confusing word pairs which is relevant not only for learners of English language but also for native speakers. It consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical background provides the reader cohesive information concerning lexical meaning and paradigmatic relations with a special focus on homonymy. Four main groups of homonyms are selected and further elaborated, specifically grammatical homonyms, homophones, paronyms and interlingual homonyms, also called false friends. However, terms such as absolute homonymy, partial homonymy, proper homonymy, oronymy and homography are included as well because of their close relation to the subject matter. In the practical part of the thesis, concrete examples of commonly confused word pairs are presented. The analysis is based on the explanation of the lexical meaning of each expression and on finding particular features within the selected group of homonyms. This part also contains pedagogical implications where exercises with correct answers connected to the topic of this paper are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bilkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova JP.pdfPosudek oponenta práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova NS.pdfPosudek vedoucího práce934,26 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,48 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.