Title: Přenášení významu v textech písní současné anglické hudby
Other Titles: Transfer of meaning in the lyrics of songs of contemporary English music
Authors: Pomahačová, Julie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32007
Keywords: sémantika;význam;básnické prostředky;současné anglické písně;změna významu;přenos;metafora
Keywords in different language: semantics;meaning;figures of speech;contemporary english songs;changes of meaning;transfer;metaphor
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o přenášení významu. Proto, aby bylo význam možné najít, je nutné pochopit pole sémantiky, která je definována jako věda o významu. Z tohoto důvodu začíná teoretická část práce se stručným úvodem ke studiu sémantiky. Práce se dále zaobírá se studií znaků, lexikálními vztahy a změnami ve významu, tak aby bylo pokryto celé pole sémantiky. Poslední podkapitola teoretické části se věnuje jednotlivým básnickým figurám a jejich příkladům. Kromě teoretické části této bakalářské práce je součástí i analýza současných anglických písní s cílem najít různé básnické prostředky a následně vyhodnotit četnost jejich užití. Výsledky analýzy nejsou překvapivé, nejčastěji objevenou řečnickou figurou je metafora, která v celkovém grafu s výsledky tvoří 38%. Figury vzniklé hromaděním slov, konkrétně epizeuxis a anafora, se také objevují často a v celkových výsledcích jsou na druhém a třetím místě. Na druhou stranu básnické prostředky, které nejsou téměř známé, se ve výsledcích téměř neobjevují, např. hysteron proteron.
Abstract in different language: This undergraduate thesis is focused on the transfer of meaning. In order to find the meaning, it is necessary to understand the semantics, which is defined as the study of meaning. The work starts with a brief introduction to the study of semantics; it is further concerned with the system of signs, sense relations and changes of meaning to properly cover the field of semantics. In addition, individual figures are discussed with an example to each. The main part of the thesis is an analysis of the contemporary English songs with purpose to find various figures of speech and subsequently to evaluate their frequency. The results of the analysis are not that surprising; the most common figure in the chosen songs is metaphor, which occupies 38% in the overall diagram. The figures of repetition, particularly epizeuxis and anaphora, also appear very often and are on the 2nd and 3rd place in the total chart, respectively. On the other hand, figures not commonly known did not appear in the analysis, e.g. hysteron-proteron.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis Pomahacova.pdfPlný text práce598,26 kBAdobe PDFView/Open
Pomahacova JP.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Pomahacova NS.pdfPosudek vedoucího práce890,62 kBAdobe PDFView/Open
Pomahacova obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.