Title: Některé aplikace lineární algebry
Other Titles: Several Applications of Linear Algebra
Authors: Hrúzová, Eva
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32023
Keywords: lineární algebra;aplikace lineární algebry;rané aplikace lineární algebry;matice;vektor;determinant;analytická geometrie;markovovy řetězce;pravděpodobnost;kombinatorika;matice přechodu;stavový vektor;leslieho model růstu populace;populační model;pravděpodobnost přežití;míra reprodukce;genetika;genotyp;fenotyp;autozomální dědičnost
Keywords in different language: linear algebra;applications of linear algebra;the earliest applications of linear algebra matrix;vector;determinant;analytic geometry;markov chains;probability;combinatorics;transition matrix;state vector;leslie age specific population growth;population model;probability of survival;rate of reproduction;genetics;genotype;phenotype;autosomal inheritance
Abstract: Práce je zaměřena na ukázku možných aplikací lineární algebry v celé řadě vědních oborů a její využití v praxi. Lineární algebra je jednou ze základních disciplín matematiky a je nenahraditelnou součástí matematických, technických i informačních odvětví. Je využívána i v jiných odvětvích, kterými mohou být biologie, lékařství, geografie, geometrie a mnoho dalších. Práce má sloužit jako důkaz propojení lineární algebry s běžným životem.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the demonstration of possible applications of linear algebra in a wide range of disciplines and its application in practice. Linear algebra is one of the basic disciplines of mathematics and is an irreplaceable part of mathematical, technical and information fields. It is also used in other subjects, such as biology, medicine, geography, geometry and many others. The thesis was made to prove the connection between linear algebra and its using in real life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruzova Eva - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Hruzova 568.pdfPosudek oponenta práce595,01 kBAdobe PDFView/Open
hodnocBP_hruzova.pdfPosudek vedoucího práce43,74 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Hruzova610.pdfPrůběh obhajoby práce297,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.