Title: Diofantické rovnice a slovní úlohy
Other Titles: Diophantine equation and word problems
Authors: Fischerová, Kateřina
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32024
Keywords: diofantické rovnice;lineární diofantické rovnice;diofantos z alexandrie;kongruence;dělitelnost;eukleidův algoritmus;slovní úlohy
Keywords in different language: diophantine equation;linear diophantine equation;diofantos from alexandria;congruences;divisibility;euclidean algorithm;word problems
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá diofantickými rovnicemi a slovními úlohami. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje historii Diofanta z Alexandrie a obsahuje úvod do problematiky diofantických rovnic. Druhá kapitola obsahuje důležité pojmy, které je nutné znát jsou pro počítání s diofantickými rovnicemi nezbytné. Třetí kapitola se zabývá způsoby řešení lineárních diofantických rovnic. V první části této kapitoly řešíme rovnice o dvou neznámých, následně v druhé části kapitoly aplikujeme poznatky na rovnice o třech a více neznámých. V poslední kapitole je uvedeno využití lineárních diofantických rovnic ve slovních úlohách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with diophantine equations and word problems. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the history of Diofantos from Alexandria and contains an introduction to the problems of the diophantine equations. The second chapter contains important concepts that need to be known - they are necessary for calculating the diophantine equations. The third chapter deals with ways of solving linear diophantine equations. In the first part of this chapter we solve the equations with two variables, then in the second part of the chapter we apply the knowledge on equations with three and more variables. The last chapter describes the use of linear diophantine equations in word problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Fischerova-Katerina_2018.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Kateriny Fischerove.pdfPosudek oponenta práce145,22 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Fischerova.pdfPosudek vedoucího práce33,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Fischerova609.pdfPrůběh obhajoby práce335,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.