Title: Impedanční spektra kompozitních polymerních membrán
Other Titles: Impedance spectrums of composite polymer membranes
Authors: Soukup, Jan
Advisor: Tomáš Martin, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32029
Keywords: elektrochemická impedanční spektroskopie;polymerní membrána;kompozitní polymerní membrána;palivový článek;palivový článek s polymerní membránou;katalytická vrstva;difúzní vrstva;bipolární desky;nafion;pva kompozitní membrány;ekvivalentní okruhy;diffusion coefficient;pva-teos;pva-ssa;pva-ssa-teos
Keywords in different language: electrochemical impedance spectroscopy;polymer membrane;composite polymer membrane;fuel cell;proton-exchange membrane fuel cell;catalytic layer;diffusion layer;bipolar plates;nafion;pva composite membranes;equivalent circuits;diffusion coefficient;pva-teos;pva-ssa;pva-ssa-teos
Abstract: V rámci práce byla zkoumána impedanční spektra polymerních membrán na bázi PVA. Naměřená spektra byla vyhodnocena ekvivalentním okruhem pomocí metody nejmenších čtverců. Z vypočtených hodnot byly určeny další parametry membrány. Byla zkoumána vhodnost ekvivalentního okruhu, vliv vlhkosti na parametry membrány a vliv složení na výsledné vlastnosti membrány. Kromě experimentální části práce byla vytvořena i krátká rešerše zabývající se problematikou polymerních membrán a jejich elektrických vlastností.
Abstract in different language: The impedance spectra of PVA based polymer membranes were investigated. Measured spectra were evaluated by an equivalent circuit using the method of least squares. Other parameters of the membrane were determined from the calculated values. The suitability of the equivalent circuit, the influence of moisture on membrane parameters and the effect of the composition on the resulting properties of the membrane were also investigated. In addition to the experimental part of the thesis, short research dealing with the problems of polymer membranes and their electrical properties was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_jan_soukup.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Soukup574.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Soukup575.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Soukup592.pdfPrůběh obhajoby práce302,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.