Title: Člověk a technika - tvorba výukového textu
Other Titles: The man and the technology - the creation of the training text
Authors: Dušková, Miroslava
Advisor: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32030
Keywords: elektřina;magnetismus;objev;experiment;diamagnetismus;leydenské láhve;kapacita;dielektrika;bleskosvod;elektrostatika;napětí;elektrický proud;odpor;elektrostatická indukce;elektromagnetická indukce
Keywords in different language: electricity;magnetism;discovery;experiment;diamagnetism;leyden bottles;capacity;dielectrics;lightning conductor;electrostatics;voltage;electric current;resistance;electrostatic induction;electromagnetic induction
Abstract: Tato práce se zabývá tvorbou učebního textu z oblasti elektřiny a magnetismu. Snažila jsem se stručně představit počátky statické elektřiny a magnetismu, což prolíná učivem fyziky ve všech ročnících druhého stupně. Dále zmiňuji základní poznatky o stejnosměrném a střídavém proudu. V praktické části jsem vytvořila materiál pro zopakování probrané látky, který by byl pro děti nejen poučný, ale i zábavný.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of textbooks from the field of electricity and magnetism. I tried to briefly introduce the origins of static electricity and magnetism, which intersects with the physics teacher in all grades of the second grade of elementary school. I also mentioned basic knowledge of DC and AC current. In the Practical part, I created a material for repeating a narrative that would be both instructive and entertaining for children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clovek a technika - tvorba vyukoveho textu.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Duskova628.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Duskova630.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce651,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.