Title: Přípustnost a nepřípustnost konání místního referenda
Other Titles: The admissibility and inadmissibility of holding local referendum
Authors: Brožíková, Dagmar
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32048
Keywords: místní referendum;konzultativní referendum;samostatná působnost;přímá demokracie;přípustné referendum;nepřípustné referendum;zákon o místním referendu.
Keywords in different language: local referendum;consultative referendum;independent competence;direct democracy;admissible referendum;inadmissible referendum;local referendum act.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá přípustností a nepřípustností konání místního referenda. Úvodní kapitola se věnuje pramenům místního referenda. Poté následuje hlavní část této práce, která je rozdělena na 2 kapitoly. První kapitola vymezuje pojem samostatná působnost, protože místní referendum se může konat pouze v rámci této působnosti. Druhá kapitola definuje jednotlivé zákazy konání místního referenda. Závěrečná část diplomové práce je věnována problematice soudní ochrany v oblasti místního referenda.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the admissibility and inadmissibility of holding local referendum. Introductory chapter introduces the legal sources of local referendum. Then follows the main part of thesis, which is divided into two chapters. The first chapter deals with the definition of the concept of independent competence because a referendum can only be held within this competence. The second chapter defines the individual prohibitions of holding local referendum. The final part of the diploma thesis is dedicated to the topic of judicial protection in the field of local referendum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pripustnost a nepripustnost konani mistniho referenda.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
DP-Brozikova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce436,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brozikova-Malast.pdfPosudek oponenta práce825,92 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Brozikova.pdfPrůběh obhajoby práce574,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.