Title: Odpovědnost za přestupky v oblasti ochrany přírody a krajiny
Other Titles: The Responsibility for offences in the field of the nature and landscape protection
Authors: Jarošová, Kateřina
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32049
Keywords: odpovědnost za přestupky;správní tresty za přestupky;nový přestupkový zákon;přestupkové řízení;přestupky fyzických osob nepodnikajících;druhová ochrana přírody;územní ochrana přírody;zákon o ochraně přírody a krajiny
Keywords in different language: the responsibility for offenses;the administrative penalties;the new act about offenses;the offense´s process;the offenses of the physical non-business persons;the species protection of nature;the territorial protection of nature;the act no 114/1992 coll.;concerning the protection of nature and of landscape
Abstract: Téma mé diplomové práce je "Odpovědnost za přestupky v oblasti ochrany přírody a krajiny". Dle mého názoru je toto téma rozsáhlé a z toho důvodu se zaměřuji pouze na některé aspekty této problematiky - přestupky fyzických osob nepodnikajících.Má diplomová práce se skládá z pěti kapitola, z nichž každá se dělí do dalších podkapitol. V první kapitole se zabývám jen v obecném smyslu odpovědností v oblastí správního práva a práva životního prostředí. Ve druhé kapitole se zaměřuji na vývoj právní úpravy v oblasti odpovědnosti za přestupky týkající se ochrany přírody a krajiny. Třetí kapitola je věnována odlišnostem v pojetí druhové ochrany přírody a územní ochrany přírody. Ve čtvrté kapitole rozebírám konkrétní přestupky dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tyto popsané přestupky mohou být spáchány pouze fyzickými nepodnikajícími osobami. V poslední kapitole pojednávám o rozdílech mezi zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Abstract in different language: The topic of my master thesis is "The responsibility for the offenses in the area of nature protection and landscape protection." In my opinion, this topic is complex and for that reason I only focus on one of many aspects of this subject matter the offenses of physical non-business persons. My thesis consists of five chapters which are divided into many subchapters. In the first chapter I deal only in general scope with the responsibility in the section of administrative law and in the section of environmental law. In the second chapter I focus on the development of legislation in the area of the responsibility for offenses addressing the nature protection and the landscape protection. The third chapter is dedicated to a dissimilarity of concepts of "the species protection of nature" and "the territorial protection of nature". In the fourth chapter I analyze the specific offenses according to The Act no 114/1992 Coll., concerning the protection of nature and of landscape. The offenses described can only be committed by the physical persons who don´t exercise business activity. In the last chapter I narrate the differences between The Act no 200/1990 Coll., about offenses, and The Act no 250/2016 Coll., about the responsibility for offenses and process concerning them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Odpovednost za prestupky v oblasti ochrany prirody a krajiny - Jarosova.pdfPlný text práce814,55 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jarosova-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce770 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jarosova-Henych.pdfPosudek oponenta práce637,59 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jarosova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce594,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.