Title: Řízení o rozkladu v teorii a praxi
Other Titles: Remonstrance proceedings in theory and practice
Authors: Tomšová, Tereza
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32054
Keywords: řádný opravný prostředek;rozklad;rozkladové řízení;rozkladová komise;jednací řád;ústřední správní úřad;ministr;vedoucí jiného ústředního správního úřadu
Keywords in different language: regular remedial measure;remonstrance;proceedings on remonstrance;remonstrance committee;rules of procedure;central administrative authority;minister;head of another central administrative
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem rozkladu a rozkladovým řízením jak z pohledu doktrinálního, tak z pohledu ryzí aplikační praxe. Institut rozkladu vykazuje specifické znaky řádného opravného prostředku, které jej diferencují od odvolání. Jedná se především o absenci devolutivního účinku a postavení osob, jež o tomto opravném prostředku rozhodují. Přesto je obecná právní úprava týkající se odvolacího řízení také stěžejní součástí řízení o rozkladu. Cílem práce je zhodnocení recentní právní úpravy § 152 správního řádu z pohledu jeho interpretace a aplikovatelnosti. Zabývá se také institucionálním postavením rozkladové komise, jež je nedílnou součástí procesu rozhodování o rozkladu. Pozornost je rovněž věnována jednacím řádům a statutům, na jejichž základě probíhá jednání před rozkladovými komisemi. Vybrané z nich jsou následně pomocí předem stanovených kritérií komparovány.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the institute of remonstrace and with the proceedings on remonstrace from both doctrinal and practical point of view. The institute of remonstrace shows specific signs that distinguish it from the appeal. Those signs are mainly represented by the lack of devolutive effect of remonstrace and by the specific position of individuals that decide about it. Even though, the general legal regulation of the appeal proceedings is still considered as a fundamental part of the proceedings on remonstrace. The primary aim of this thesis is to evaluate current legal regulation contained in article 152 of administrative procedure code. Important criterions of this evaluation are the interpretation and the applicability of mentioned article. This paper also deals with institutional position of the remonstrace committee. Such committee represents vital part of the process of deciding about remonstrace itself. This thesis also pays attention to the rules of procedure and to the statutes that provide legal grounds for the procedure in front of the remonstrace committees. Some of them are subsequently compared. For the comparison, this paper uses certain criterions that are set in advance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Toms_ova__R_i_zeni_ o rozkladu v teorii a praxi.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
DP-Tomsova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce874,19 kBAdobe PDFView/Open
DP-Tomsova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce863,25 kBAdobe PDFView/Open
DP-Tomsova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce573,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.