Title: Handicapovaný nemocný
Other Titles: Handicapped patient
Authors: Nguyenová, Truc Thanh
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Loudová Soňa, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32064
Keywords: zrakové postižení;sluchové postižení;porucha řeči;mentální retardace;tělesné postižení;kombinované postižení;informovanost;střední škola
Keywords in different language: visual impairment;hearing impairment;speech disroder;intellectual disability;physical disability;combined disability;informed high school
Abstract: Bakalářská práci se zabývá zdravotním postižením. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce jsou popsaná jednotlivá zdravotní postižení, jejich diagnostika a vliv zdravotních postižení na jedince. Praktická část je věnována kvantitativnímu šetření pomocí dotazníku. Hlavním cílem je zjistit informovanost studentů gymnázia a střední zdravotnické školy o zdravotním postižení.
Abstract in different language: My Bachelor thesis deals about disabilities. This thesis is divided to teoretical and pratical part. The theoretical part describes types of disabilities with diagnostics and impact on individuals. The practical part is dedicated to quantitative research using of questionnaire. The main target is find out knowledge of students from grammar schools and secondary medical school about disabilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_nguyenova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
NGUYEN VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
NGUYEN OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
NGUYEN prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce476,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.