Title: Ošetřovatelská péče u pacienta se srdečním selháním
Other Titles: Nursing care for patients with heart failure
Authors: Fránová, Jaroslava
Advisor: Mokrejšová Pavlína, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32073
Keywords: srdce;srdeční selhání;ošetřovatelská péče;edukace
Keywords in different language: heart;heart failure;nursing care;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá srdečním selháním a pacienty trpícími tímto syndromem. Teoretická část se zaměřuje na podstatné informace z anatomie a fyziologie, které jsou důležité pro pochopení stavby a činnosti srdce. Dále se zabývá příčinami a patofyziologií srdeční insuficience, akutní a chronickým srdečním selháním. Nakonec popisují ošetřovatelskou činnost sestry a edukaci pacientů, ve které je neopomenutelný zdravý životní styl. V praktické části analyzuji rozhovory s pacienty a jejich dokumentaci na podkladě kvalitativního výzkumu. Zajímá mě průběh onemocnění a jejich názory a postoje k této problematice.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with heart failure and patients suffering from this syndrome. The theoretical part focuses on essential information from anatomy and physiology that is important for understanding the heart's construction and activity. It also deals with the causes and pathophysiology of cardiac insufficiency, acute and chronic heart failure. I finally describe the nursing activity of nurses and the education of patients, in which there is an unforgettable healthy lifestyle. In the practical part I analyze interviews with patients and their documentation on the basis of qualitative research. I am interested in the course of the disease and its opinions and attitudes on this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc - sablona (2).docx bc.docx bc.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
FRANOVA JAROSLAVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce462,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.