Title: Způsoby ošetřování a specifika zevní léčby seniorů
Other Titles: Methods of treatment and specific topical treatment of seniors
Authors: Mathauserová, Sára
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32095
Keywords: zevní terapie;fototerapie;znalost laické veřejnosti
Keywords in different language: external therapy;phototherapy;knowledge of the lay population
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zevní terapií a její správné aplikaci na kůži. Skládá se ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je popsána anatomie lidské kůže, druhy zevní terapie, aplikace různých forem a místa k tomu určená. Dále je v teoretické části popsána práce sester na oddělení dermatovenerologie. V praktické části je popsána metodika, organizace šetření a výběr vzorku respondentů. Tyto výsledky jsou následně uvedeny v tabulkách a grafech. Výstupem práce jsou informační brožury, které se zaměřují na správnou aplikaci zevní terapie a výběr vhodného místa pro použití léčivého přípravku v různých formách. Tyto brožury budou sloužit jako výukový materiál všem, kteří trpí onemocněním kůže, nebo si jen nejsou jistí, jak správně s přípravkem naložit. Diskuze pak obsahuje komentáře výsledků šetření. Závěr se zabývá shrnutím celé práce.
Abstract in different language: This thesis is focused on external use and its correct use on the skin. It consists of two parts- theoretical and practical. In the theoretical part there is described the skin anatomy, types of an external therapy, use of various methods on specified places. Then the description of nurse work at dermatology department follows. The practical part consist of the methodology, a control of research and the way of respondents selection.These result were introduced in the following tables and charts. The output of this thesis are information booklets that are focused on the correct usage of the external therapy and choosing the suitable place to apply healing stuff in different forms. These booklets will be used as an educational base for all who suffer from the skin disease or who are simply not sure how to use the medical stuff. The discussion includes the commentated resulst of the research. The ending is focused on the summary of the whole thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathauserova Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
MATHAUSEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce452,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.