Title: Zdravý životní styl v současné společnosti
Other Titles: Healthy lifestyle in present society
Authors: Rodová, Aneta
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32118
Keywords: zdravý životní styl;kouření;alkohol;návykové látky;výživa;role sestry;edukace
Keywords in different language: healthy lifestyle;smoke;alcohol;addictive substances;nutrition;role of the nurse;education
Abstract: Zdravý životní styl a dodržování jeho zásad má pozitivní vliv na snížení a výskyt zdravotních problémů, regeneraci organismu, zvládání životních stresorů a zlepšení kvality života. Náš životní styl hraje obrovskou roli v tom, jak zdraví jsme. Vše co ovlivňuje naše zdraví je to, co jíme, pijeme, čas, který věnujeme pohybové aktivitě a jestli kouříme. Mezi nemoci, které ovlivníme dodržováním zdravého životního stylu, patří například srdeční choroby, rakovina, cukrovka a obezita. Mnoha zdravotním problémům lze předejít, nebo jejich výskyt odložit tím, že se budeme snažit žít zdravým životním stylem. My jako zdravotníci, můžeme pacienty edukovat v oblasti zdravého životního stylu, v rámci prevence. Seznámit pacienty s následky, které souvisejí s nedodržením zdravého životního stylu.
Abstract in different language: A healthy lifestyle and adherence to its principles has a positive effect on the reduction and occurrence of health problems, regenerating of the organism, managing stressors and improving the quality of life. Our lifestyle plays a huge role in how healthy we are. Everything that affects our health is what we eat, drink, time which we devote motion activity and if we smoke. Among the diseases that affect our healthy lifestyle include, for example, heart disease, cancer, diabetes and obesity. Many health problems can be prevented or delayed by trying to live a healthy lifestyle. We as healthcare medical workers can educate patients in the field of healthy lifestyle as part of prevention. To make patients aware of the consequences related to non-compliance with a healthy lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
RODOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
RODOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
RODOVA.pdfPrůběh obhajoby práce470,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.