Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočes Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHajžmanová, Gabriela
dc.date.accepted2018-6-15
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:43Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:16:43Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-17
dc.identifier74173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32132
dc.description.abstractTato práce se zabývá regionálními pověstmi Tachovska a jejich rozšířením mezi žáky tamních základních a středních škol. Tachovsko, které leží v bývalých Sudetech, bylo po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce nově osídleno. Nově příchozí obyvatelé neměli k tomuto kraji žádný vztah, proto je předpokládán zánik tamního kulturního dědictví ve formě pověstí. Zkoumání bylo prováděno pomocí dotazníků, které byly zadávány žákům od 11 do 19 let. Průzkum znalosti regionálních pověstí byl zároveň uskutečněn i v Plzni, ve které po druhé světové válce nedošlo k výraznějším demografickým změnám, aby bylo možné výsledky z obou lokalit porovnat. Cílem práce je zjistit, zda se potvrdila hypotéza autorky, že regionální pověsti Tachovska nejsou cílové skupině známy a regionální pověsti Plzně jsou naopak v povědomí obyvatel i dnes. Práce se nejprve věnuje charakterizaci pověsti jako jednoho z literárních žánrů a stručnému shrnutí historie obou zkoumaných regionů. Získané vědomosti jsou dále aplikovány na konkrétní sbírky regionálních pověstí Plzně a Tachovska, ze kterých autorka čerpala při tvorbě dotazníků. Následně je popsána struktura dotazníků a jejich vyhodnocení. Výsledky zkoumání jsou souhrnně prezentovány v závěru práce.cs
dc.format60 s. (83 190 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttachovskocs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectregionální pověstics
dc.subjectjosef stichcs
dc.subjectmiloslav bělohlávekcs
dc.subjectpověstcs
dc.subjectnárodcs
dc.titleTachovsko a Plzeňsko jako kraje plné pověstí - studie k problematice lokální identity a kolektivní pamětics
dc.title.alternativeDistricts of Tachau and Pilsen as fabulous regions - study on the issue of local identity and collective memoriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the regional folk-tales from the Tachov district and the city Pilsen and their spread amongst the pupils of the local elementary and high schools. The district Tachov, which lies in the former Sudety area, has been resettled after the expulsion of the German inhabitants after the Second World War. As the new inhabitants did not have any relationship to their newly-acquired land, it is presumed that the local cultural heritage in the form of folk-tales has been lost. The research for the thesis was carried out with the help of questionnaires, which were distributed to pupils between the age of 11 and 19. The research of the awareness of the local folk-tales was simultaneously carried out in the city of Pilsen, where there has been no such demographic change, to compare the results of the both districts. The aim of the thesis is to find out whether the hypothesis that, in the Tachov district, the focus group is no longer aware of the regional folk-tales, but that they remain known to the focus group in the city of Pilsen corresponds to reality. The first part of the thesis deals with the characterisation of the folk-tale as a literary genre and offers a short summary of the history of both researched districts. The gained knowledge is then applied on a particular collection of local folk-tales, which was used as the basis for the questionnaire. The second part describes the structure of the questionnaires and their evaluation. The results of the research are presented in the summary.en
dc.title.otherTachauer Bezirk und die Stadt Pilsen als Regionen voll von Sagen - Studie zu der Problematik der Lokalidentitaet und dem Kollektivgedaechtnisde
dc.subject.translatedthe district tachoven
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedregional folk-talesen
dc.subject.translatedjosef stichen
dc.subject.translatedmiloslav bělohláveken
dc.subject.translateda folk-taleen
dc.subject.translateda nationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA Hajzmanova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce327,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.