Title: Využití magnetické levitace
Other Titles: The usage of magnetic levitation
Authors: Benek, Josef
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Šobra Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32171
Keywords: magnetická levitace;elektrodynamický princip levitace (eds);elektromagnetický princip levitace (ems);lineární asynchronní motor (lim);magnetická ložiska;maglev;praktické využití magnetické levitace;návrh cívky;magnetický odpor;relativní permeabilita;magnetická síla;elektromagnet;měření elektromagnetu
Keywords in different language: magnetic levitation;electrodynamic suspension (eds);electromagnetic suspension (ems);linear induction motor (lim);magnetic bearing;maglev;practical use of magnetic levitation;design of the coil;magnetic resistance;relative permeability;magnetic force;electromagnet;measurement of electromagnet
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na podmínky magnetické levitace a jednotlivé principy, kterými je prakticky řešena. Dále jsou popsány realizace daných principů v praktických systémech a jaké jsou snahy o jejich zlepšení. Praktická část je poté zaměřena na teoretickou i praktickou část ručního výpočtu a návrhu cívky (elektromagnetu), která může být použitelná pro realizaci jednoho z principů levitace, uvedených v teoretické části. Zde je navržena cívka pomocí výpočtu magnetické síly přes energii magnetického pole při zanedbání několika jevů magnetického obvodu. Při praktické realizaci nastalo několik problémů, především s počtem závitů (N) a nerovnoměrnou vzduchovou mezerou (delta), a proto se muselo přejít k praktickému změření. Díky němu byla zjištěna velká nepřesnost výpočtů oproti reálnému obvodu, a proto se musela provést menší oprava ve výpočtech (nezanedbání rozptylových toků). Díky tomu se přesnost výpočtu výrazně zlepšila.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on theoretical description of principles and requierements, which are needed for practical realization of magnetic levitation. There are descriptions of principles in specific systems, including their improvements. Practical part of thesis is focused on theoretical and practical part of manual calculation of design of coil (electromagnet), which could be used for realization of one of the principles of magnetic levitation, mentioned in theoretical part. The coil is designed and computed with the help of computation of magnetic force, which neglect some effects of magnetic circuit. Some problems occurred in practical realization, which caused different number of coils (N) and unequal air gap (delta), this led to need of practical measurments. It was found, that there was big inaccurance in computations compared to practical realization, which led to the their correction (computations with dispersive flows). Precision of calculations was then thanks that really improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti magneticke levitace.pdfPlný text práce10,43 MBAdobe PDFView/Open
074920_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,21 kBAdobe PDFView/Open
074920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,85 kBAdobe PDFView/Open
074920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.