Title: Návrh inteligentního senzoru do akumulační nádrže na dešťovou vodu
Other Titles: Rain water accumulation tank inteligent sensor design
Authors: Vošahlík, Pavel
Advisor: Georgiev Vjačeslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Skála Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32177
Keywords: hladina vody;teplota;průtokoměr;ultrazvuk;teplotní čidlo;arduino
Keywords in different language: water level;temperature;flow sensor;ultrasound;temperature sensor;arduino
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro sběr a analýzu dat akumulační nádrže na dešťovou vodu. Text je rozdělen na tři části. První část práce je věnována současné situaci na trhu se systémy pro měření a záznam dat naměřených ve vodní nádrži. Je v ní obsažena i základní idea mého návrhu měřicího systému. Také v ní představuji komponenty, které jsem použil pro zhotovení měřicího systému a stručně popisuji princip jejich fungování. Druhá kapitola pojednává o komunikačních sběrnicích, které jsou v mikrokontroléru použity. Dále popisuje návrh plošného spoje a stručně shrnuje strukturu programu, který zhotovený měřicí systém obsluhuje. Poslední kapitola uvádí naměřené hodnoty z měřicího systému v intervalu jednoho týdne.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the design of a system for collecting and analyzing the data from the rain water storage tank. The text is divided into three parts. The first part is devoted to the current situation on the market with systems for measuring and recording data measured in a water tank. It also contains the basic idea of my design of the measuring system. Also, I introduce the components that I used for making the measurement system and briefly describe the principle of their operation. The second chapter discusses the communication buses that are used in a microcontroller. It also describes the design of the printed circuit board and briefly summarizes the structure of the program which the metering system is running. The last chapter lists the measured values from the measuring system at one week interval.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
074931_oponent.pdfPosudek oponenta práce510,7 kBAdobe PDFView/Open
074931_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,01 kBAdobe PDFView/Open
074931_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.