Title: Analýza elektrického pole v okolí HVDC vedení
Other Titles: Analysis of electric field in the vicinity of HVDC transmission line
Authors: Scholz, Vojtěch
Advisor: Nazarčík Tomáš, Ing.
Referee: Pospíšil Karel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32186
Keywords: hvdc;vedení;analýza;elektrostatické pole;numerické řešení;simulace;koróna;prostorový náboj;okrajová úloha;kapacita;kapacitní vazby;přerozdělování náboje;hygienické normy;portálový stožár;konfigurace
Keywords in different language: hvdc;conduction;analysis;electrostatic field;numerical solution;simulation;corona;spatial charge;peripheral role;capacity;capacitance;charge redistribution;hygienic standards;portal mast;configuration
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena analýzu elektrického pole v okolí HVDC vedení. V práci se řeší rozložení elektrického pole v okolí vodiče a vliv působení koróny. Velká část je také věnována zkoumání dodržování hygienických norem pod vodičem a vlivu koróny. V poslední kapitole se sleduje ovlivnění náboje na vodiči při přidání náboje do prostoru okolo vodiče a různé možnosti konfigurace vodičů.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the analysis of the electric field around the HVDC line. The thesis deals with the distribution of the electric field around the conductors and the influence of the corona. A large part is also devoted to examining the observance of hygienic standards under the conductor as well as the impact of the corona. The last chapter deals with the influence of the charge on the conductor when the charge is added to the conductor area and the various wire configuration options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scholz - Analyza elektrickeho pole v okoli HVDC vedeni.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
074992_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,17 kBAdobe PDFView/Open
074992_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,37 kBAdobe PDFView/Open
074992_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.